Nordiska statsministrar diskuterar globaliseringsfrågor


De nordiska ländernas fem statsministrar har haft ett globaliseringsforum vid Riksgränsen och den svenske statsministern Reinfeldt höll inledningstalet. Om orsaken till mötet sade han:

– Jag skulle vilja slå fast en sak som särskilt viktig i denna globaliseringens tid. Det är behovet av interaktion, utbyte av idéer och samverkan för att finna just de bästa vägarna att förhålla sig till en snabbt föränderlig värld.

Efter mötet som varade 8-9 april gavs en Riksgränsendeklaration ut. De nordiska statsministrarna har enats om en deklaration med ramar för gemensamma nordiska insatser inom områdena globalisering, energi och klimat.

I framtiden vill de samla ledande företrädare för alla de nordiska länderna inom politik, forskning, näringsliv, media och medborgarorganisationer för att fördjupa diskussionerna om hur man tillsammans kan forma strategier för att bättre ta tillvara globaliseringens möjligheter.

Ministrarna har enats om att intensifiera undanröjandet av gränshinder mellan Nordens länder. Kunskap och utbildning blir ännu viktigare och forskning och innovationer bör flytta fram Nordens positioner så att de utvecklas och bibehålls i Norden.

Klimat- och energifrågan hör också till globaliseringsfrågan och här har Norden goda möjligheter att bli en föregångsregion i klimatarbetet, står det i deklarationen. Där står vidare:

”En bärkraftig nordisk modell för att möta klimatutmaningarna ska visa på möjligheten att förena minskade utsläpp med ekonomisk tillväxt. En viktig del i det arbetet är att bejaka entreprenörskap, teknisk utveckling och företagande som kan lägga grund för en ekonomisk utveckling och framtida jobbtillväxt.”

Ett miljöhandlingsprogram för åren 2009-2012 ska tas fram till stöd för en gemensam nordisk strategi inom klimat- och miljöpolitiken. Samordning av insatser handlar om energieffektivitet och förnybar energi.

Riksgränsenmötet kommer fortsättningsvis att hållas årligen.