Mobbad på arbetsplatsen – sök hjälp
Om du blir mobbad på din arbetsplats är det viktigt att söka hjälp. Mobbning kan leda till svåra symtom, både fysiska och psykiska, som i värsta fall kan bli kroniska om man inte får hjälp i tid. Personerna på bilden har inget samband med artikeln. (Foto: Gali Tibbon/AFP)


Att vara mobbad på sin arbetsplats gör att den drabbades tillvaro sätts i gungning. Plötsligt har arbetsplatsen förvandlats till en arena där uttalat eller outtalat negativt beteende riktas mot en person. Det går att komma ur det, med hjälp.

Många orsaker kan ligga bakom mobbning. Personalneddragningar, otydligt ledarskap och omorganisationer kan var orsaker till att mobbning på arbetsplatsen kan förekomma. Det finns vägar att bryta mobbningen och för den som är utsatt är det viktigt att veta att man kan komma hel ur det. Men man måste be om hjälp.

Det är viktigt för den mobbade att veta att mobbning är en olaglig handling. Den som mobbar kan dras inför domstol, likaså den ansvarige chefen. Därför ska den mobbade betraktas som ett brottsoffer. Den som mobbar bryter mot arbetsrättslagsstiftningen, vilket kan leda till att arbetsgivaren måste betala skadestånd till den mobbade, och att mobbaren sägs upp eller varnas.

Maktobalans

Men låt oss backa tillbaka ett steg och se vad mobbning är. Enligt den norske mobbningsforskaren Ståle Einarsson och hans medförfattare som skrivit boken Mobbning och svåra personlighetskonflikter (1994), handlar mobbning om ojämlikhet i en relation.

Makten är ojämnt fördelad där den ena parten står i något slags beroendeförhållande till den andre. Mobbningen kan utföras av en enskild kollega, kolleger eller personer i chefspositioner.

Genom att offret systematiskt under en längre tidsperiod utsätts för negativa handlingar får mobbaren därigenom ett övertag och makt.

Vem som helst kan bli mobbad

Vilka är det då som utsätts för mobbning?  Är det den som är svag och undfallande? Svaret på den frågan är nej. Vem som helst kan bli mobbad. Ofta utsätts drivande, kompetenta och starka människor för mobbning.

Mobbaren kan uppleva sådana personer som ett hot och ofta kan avundsjuka spela en stor roll. I något avseende kan den mobbade ha något som mobbaren saknar och egentligen traktar efter. Ofta har mobbaren flera tidigare offer på sitt samvete.

Men för att en mobbare överhuvudtaget ska ha en arena att spela på så måste arbetsplatsen ha en negativ grogrund där mobbningen kan frodas och få fritt spelrum.

Mobbning har ingen jordmån att växa i på en arbetsplats som präglas av respekt för och tillit till personalen. En god psykosocial arbetsplats med tydlig och trygg arbetsledning ger inget utrymme för en mobbare att verka i. Det är ofta på kvinnligt dominerade arbetsplatser inom den offentliga sektorn som mobbning förekommer.

Säg till tidigt

För den som blir mobbad är det viktigt att agera så fort som möjligt. Man ska aldrig acceptera att bli mobbad. Att säga ifrån på ett tidigt stadium är viktigt. Ju längre man väntar och låter mobbningen fortgå, desto mer försvagad blir mobbningsoffret psykiskt och fysiskt.

Så här kan det kännas att bli mobbad:
”Jag tappade hela mig och min självbild och hela min tillit och kompetens… och förmåga att ha tillit till mig själv och allting. Jag kände att jag inte var värd någonting och att jag var en sån dålig människa…” (Ur Arbetsmiljöupplysningens informationssida om mobbing)

Det kan vara klokt av den mobbade att dokumentera händelseförloppet genom att föra dagbok med konkreta beskrivningar av det som hänt. Var också tydlig med att säga ifrån till din chef att du inte accepterar beteendet. Arbetsgivaren är som tidigare nämndes skyldig att agera när mobbning förekommer på arbetsplatsen.

Dra dig inte för att söka hjälp om du mår dåligt. Företagshälsovården kan ge stöd och läkaren på din hälsocentral kan lotsa dig vidare om du behöver få samtalshjälp.

Räkna inte med stöd från dina kollegor men var glad om du får den. Det sorgligaste är när arbetskamraterna tyst tittar på och inte ingriper. Skälet till att de inte gör det kan vara rädsla för att engagera sig, och somliga kan också ansluta sig på mobbarens sida.

Den mobbade kan också gång på gång behöva påminna sig om att det inte är han som är ansvarig för situationen. Det är INTE den mobbade som det är fel på.

Återhämtning

Det kan ta tid att komma tillbaka från mobbning. Lillemor Hallberg, som tillsammans med docent Margaretha Strandmark, Karlstad universitet, har skrivit boken ”Vuxenmobbing i människovårdande yrken” säger att för att komma tillbaka från mobbning krävs det två saker:

– Att man bearbetar det som hänt och inser att det inte var ens eget fel att det blev så här. Det andra är att man får någon form av upprättelse. Ett nytt jobb, ser andra möjligheter med livet eller får en ekonomisk kompensation.

Att återhämta sig från mobbning handlar också om att få hjälp att få den fysiska hälsan tillbaka. Många studier visar klara samband mellan mobbning och ohälsa. Sömnproblem, muskelvärk, magont, huvudvärk, ångest och stress är några exempel på hälsoeffekterna av mobbning. Symtom som i värsta fall kan bli kroniska. Mobbning kan vara orsak till självmord och det är av största vikt att mobbning tas på allvar av alla berörda.

Mobbaren

Mobbaren behöver inte vara en ”genom-otrevlig” person. Ofta kan mobbaren vara skicklig på att spela många roller, allt efter omständigheterna. En strategi som hon eller han kan ha lärt sig redan som barn.

Något att tänka på är det som Kristina Österberg och Lars Eriksson tar upp i sin bok ”Mobbning på arbetsplatsen, handbok i konsten att slå tillbaka”: den förminskande repliken som offret ofta möter från mobbaren: ”Ja – men, jag bara skojade”.

Kanske inte mobbaren har för avsikt att mobba, som de skriver: ”…kanske rör det sig om en skämtsam attityd, en jargong eller ett förhållningssätt hon tycker är fräckt eller rått på ett gemytligt sätt, men där effekten för dig är att du upplever det som obehagligt. Då är det din upplevelse, din tolkning som gäller.”

Varför mobbar då mobbaren? I Österberg och Erikssons bok förklarar man det så här:
”Mobbaren mobbar because he can”. Uttrycket är hämtat från Bill Clinton. Han förklarade i ett tv-program sin affär med Monica Lewinsky: ”It’s the worst reason in the world, but I did it because I could.”

Exempel på handlingar som klassas som mobbning

* att någon ges meningslösa eller omöjliga arbetsuppgifter
* överdriven övervakning av arbetets utförande
* ”administrativa straffsanktioner” (omotiverat fråntagande av arbetsuppgifter eller arbetsrum)
* medvetet undanhållande av arbetsrelaterad information eller försvårande av arbetets
utförande
* hotelser
* ljudligt och offentligt kritiserande eller förlöjligande av person
* att omdöme ifrågasätts
* isolering och utfrysning
* förtal, skvaller, ryktesspridning, nedsvärtning.
* sexuella närmanden

(Ur Åbo akademi informationssida ”Råd om mobbning på arbetsplatsen och råd om hantering på arbetsplatsen”)

Källor:
Arbetsmiljö och hälsa för kommuner och landsting:http://www.suntliv.nu/
Arbetsmiljöupplysningen:http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/
Arbetshälsoinstitutet: http://www.ttl.fi
https://www.abo.Fi/personal/media/

Mobbning på arbetsplatsen- Handbok i konsten att slå tillbaka: Kristina Österberg och Lasse Eriksson

Medicinska bevis för naturens läkande kraft

Vad är hälsa egentligen?

VIDEO: Dödad för organ – Kinas hemliga transplantationsindustri