Miljarder i mutor till utländska tjänstemän


Mutor till statstjänstemän i utbyte mot affärsfördelar resulterar oftast i slarvigt byggda vägar, sönderfallande broar, undermåliga sjukhus och skolor samt livsmedel och läkemedel som inte uppfyller säkerhetsnormerna. De innebär också förluster på tusen miljarder dollar per år, säger Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD).

Det internationella agerande som krävs för att stävja mutandet ligger fortfarande långt efter, på grund av att den politiska viljan saknas, säger Transparency International (TI) i sin lägesrapport för 2010 om OECD:s Konvention mot mutor som släpptes i onsdags i Berlin.

– Världsbanken uppskattar att av en världsekonomi på 30 tusen miljarder dollar betalas varje år mutor till ett värde av mer än ettusen miljard dollar. Det är svindlande 3 procent av världsekonomin. Och effekterna är särskilt allvarliga för utländska investeringar, sade USA:s justitieminister Eric H Holder till OECD den 31 maj.

TI utvärderade i sin rapport 36 länder som undertecknat Konvention mot mutor. Antalet undertecknare som aktivt upprätthåller konventionen ökade från fyra år 2009 – USA, Norge, Schweiz och Tyskland – till sju i år, då Danmark, Italien och Storbritannien kom med. Eftersom dessa länder representerar 30 procent av världens export ansåg frivilligorganisationen detta vara en mycket positiv utveckling.

Nio länder, som står för 21 procent av världens export, uppvisade ”måttlig genomförande av mutbekämpningen”, enligt TI. TI fann att 21 länder hade ”föga eller ingen verkställighet”. Dessa länder representerar 15 procent av exporten, och inkluderar Brasilien, Australien och Kanada.

”Med en aktiv verkställighet i endast 7 av de 38 undertecknarna av konventionen, är konventionen fortfarande långt ifrån sitt mål när gäller att effektivt begränsa utländsk bestickning i internationella affärsförbindelser”, sade rapporten.

I Brasilien till exempel, saknar man bland annat lagar för att åtala företag som är med och smider korruptionsplaner, man har för låga straff, och man saknar juridiska resurser för att straffa korrupta företags huvudkontor i deras ursprungsländer.

De brasilianska myndigheterna höll dock inte med om den rankning de tilldelades av TI.

– Att inkludera Brasilien i den grupp av länder som” presenterar liten eller ingen verkställighet” av reglerna i OECD är löjligt och stämmer inte med verkligheten eller OECD:s egen utvärdering, sade Jorge Hage, minister för kontroll och insyn.

– Från de 16 rekommendationer som landet fått, ansågs åtta ha blivit helt uppfyllda och fyra delvis uppfyllda. Endast fyra rekommendationer bedömdes av OECD som ännu inte uppfyllda, sade Hage.

Enligt Hage var bara en av bristerna påfallande – införandet av en lag för att få företag att ta ansvar för korruption som begåtts utomlands mot utländska statstjänstemän.

Ett problem som TI understryker i sin rapport är det faktum att medan en tredjedel av exporten kommer från länder med växande ekonomier som Indien, Ryssland och Kina så har dessa ännu inte anslutit sig till Konventionen mot mutor. IT uppmanade OECD att skynda på med att värva flera regeringar till konventionen.

”Bland orostecknen finns vissa länder vidtar åtgärder för att begränsa undersökningsdomarnas roll, förkorta preskriptionstiden och utvidga immunitet mot åtal. Risken för en tillbakagång är särskilt stor under lågkonjunktur när konkurrensen om den begränsade ordertillgången är hård”, sammanfattar rapporten.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/39983/