Materialism orsak till ökande depressioner


Allt fler fall av depression på kanadensiska universitet och över hela den moderna världen kan peka på problem med vår moderna livsstil, hävdas i ett antal studier.

Nya rapporter beskriver en kraftig ökning av antalet studenter som söker hjälp på universitet över hela landet för sin depression.

Bara på Queens University, ett av Kanadas ledande universitet, har man sett att antalet patienter har tredubblats under de senaste tio åren.

Simon Fraser University i Vancouver har fått anställa ytterligare en psykiatriker till deras hälso- och rådgivningsmottagning för att ta itu med problemet.

Data för Kanada är inte fullständiga, men i USA har National College Health Assessment i studier på nästan 24 000 studenter funnit att under 2006 hade nästan hälften av de kvinnliga tillfrågade och 36 procent av de manliga studenterna känt sig så deprimerade, åtminstone vid ett tillfälle under de senaste tolv månaderna, att det var svårt att fungera normalt.

Under samma tidsperiod sade mer än hälften av studenterna att de hade upplevt hopplöshet. Ungefär tio procent hade allvarligt funderat på självmord.

Men även när det är ett så högt antal som söker hjälp, förekommer det en del diskussioner mellan hälsoexperter om den faktiska förekomsten av depression.

En del experter säger att det finns för lite tidigare forskning att jämföra med, så det är omöjligt att veta om antalet personer med sjukdomen faktiskt ökar. Andra säger att nuförtiden är fler människor medvetna om vad depression är, vilket resulterar i att fler människor söker medicinsk hjälp.

En del tror också att folk söker hjälp för mindre allvarliga former av depression än vad de gjorde förut.

Överlag finns det däremot en allmän tro att depression är något som verkligen ökar. Världshälsoorganisationen (WHO) förutsäger att depression kommer vara den näst vanligaste sjukdomen under 2010.

Som orsak till ökningen, kan forskning om olika faktorer som bidrar till depression ge en del förklaringar.

Det finns en ökande mängd av studier som visar på ett samband mellan depression och materialism – ett starkt begär efter materiella saker och ett uteslutande av andliga eller intellektuella värderingar.

Studier som nyligen gjordes av John Abela, högskolelektor i psykologi på McGill University i Montreal, Kanada, och chef för den kognitiva beteendeterapi-kliniken på Montreal Childrens Hospital, visar att barn så unga som sex år kan påverkas.

Abela och hans forskarteam utför en studie på uppskattningsvis 1 000 tonåringar i Montreal, Kanada och Shanghai, Kina. Han fann bland annat att de snabba förändringarna i Kinas kultur och dess omfattning av materialismen har ökat antalet fall av depression.

“Materialister har en bräcklig självkänsla på grund av att deras värde beror av att skaffa sig yttre ting. Kvaliteten på deras sociala relationer blir lidande och de känner mera stress medan de eftersträvar yttre mål”, sade Abela i en tidskrift på McGill University i Kanada.

Psykologen Tim Kasser på Knox College fann att materialistiska barn hade mindre självkänsla, mindre glädje och beskrev mer tecken på oro än deras kamrater.

Studier på vuxna kopplar materialismen till dåliga relationer och sorgsenhet. Forskare vid University of Newcastle i Australien fann att materialistiska människor var mer benägna att uppleva ilska och depression.

Forskare har även varit medvetna om en koppling mellan depression och ökad alkoholism och olaglig droganvändning, men sambandet kan vara komplicerat.

Depression har funnits leda till droganvändning och alkoholism, men droganvändning och alkoholism kan också leda till depression. Ett okänt antal andra faktorer, bland annat materialism, kanske kan leda till båda.

Basia Pakula, doktorand på centret för beroende forskning (Centre for Addictions Research) vid University of Victoria, sade att en del människor vände sig till droger som ett sätt att självmedicinera, även om sådana försök kan göra mer skada än nytta.

Pakula sade att forskare, ”ofta märker att människor som har depression eller andra mentala hälsoproblem utvecklar ett drogberoende”.

Enligt Pakula upplever del droganvändare att substansen hjälper mot problem som depression och att det är denna effekt av drogen som kan leda till beroende.

Betyder det att depression ligger bakom de elva procents ökning i alkoholkonsumtionen i British Colombia, Kanda, under det senaste årtiondet? Det är inget som säger det, men de två faktorerna kan vara relaterade.

Joseph Rochford, en forskare vid Douglas Institute och högskolelektor i psykiatri vid McGill University, säger att en del människor som behandlas för sin alkoholism återhämtar sig efter att de har behandlats för depression. Han sade också att stress är en av de huvudsakliga orsakerna till depression.

Rochford spekulerade i om ökningen av antalet fall av depression delvis kan tillskrivas en ändrad livsstil som har raserat människors traditionella stödnätverk.

Han beskiver att familjer förr i tiden levde närmare varandra och att grannarna var mer bekanta och vänligare mot varandra, och som bad varandra om hjälp vid behov.

Människor idag är mer isolerade sade han, och utelämnade till att möta världen ensamma vilket kan orsaka mer stress och mer depressioner.

– Granngemenskapen är inte längre så stark som den brukade vara förr.

Översatt från engelska