Margot Wallström om FN:s milleniemål
- Margot Wallström från EU-kommissionen poängterade vikten av att stödja kvinnors möjligheter till utbildning i fattiga länder som drabbats av klimatkriser. (Foto: Jens Almroth, epoch Times Sverige)


Med anledning av svenska EU-ordförandeskapets och EU:s stora möte, European Development Days, som pågår på Älvsjömässan, bjöd Svenska FN-förbundet in till ett arrangemang på Stockholms Centralstation för att uppmärksamma FN-dagen som infaller den 24 oktober.

Arrangemanget på Centralstationen som pågår 23-24 oktober hålls av åtta organisationer till förmån för FN:s åtta millenniemål. 

På fredagsmorgonen den 23 oktober inleddes Speakers corner på Centralstationen med ett tal av den Europeiska kommissionens vice ordförande, Margot Wallström, som tog upp bland annat kvinnans roll och möjlighet till utbildning för att förbättra tillståndet i de utsatta delarna av världen.

Margot Wallström poängterade att det är kvinnorna som ofta drabbas först av miljöförändringar:

– ”Kvinnan bär upp halva himlen” säger ett kinesiskt ordspråk och det är ju sant, vi utgör ju hälften av befolkningen men har fortfarande inte inflytande som står i proportion till det.

– Det är kvinnorna som hämtar ved och vatten och de får gå allt längre och längre sträckor, och de är ofta de första att ge avkall på sin skolgång och utan utbildning är det svårt att få utveckling i de här länderna, sade Margot Wallström.

Hon sade också att cirka 40 kvinnor blir våldtagna eller utnyttjade varje dag i södra Kongo:

– Man kan inte efter det, prata om att man ska kunna känna sig säker.

– Det här används som ett militärt vapen och det förstör samhällen för lång tid framöver och det kommer att bli väldigt svårt att bygga fred om vi låter detta fortsätta.

De åtta millenniemålen har formats för att halvera fattigdomen fram till 2015 och de finns med i den millenniedeklaration som antogs vid FNs millennietoppmöte år 2000, då 189 stats- och regeringschefer slog fast vilka grundläggande värderingar FN ska arbeta efter, under det nya millenniet.

 

De åtta milleniemålen innebär:

  • Fattigdom och hunger ska halveras till 2015
  • Alla barn ska gå i grundskola 2015
  • Jämställdheten ska öka och kvinnors ställning stärkas
  • Barnadödligheten ska minska med två tredjedelar till 2015
  • Mödradödligheten ska minska med tre fjärdedelar till 2015
  • Spridningen av hiv/aids, tbc, malaria och andra sjukdomar ska hejdas till 2015
  • En miljömässigt hållbar utveckling ska säkerställas till 2015
  • Globalt samarbete genom ökat bistånd, rättvisa handelsregler och lättade skuldbördor i utvecklingsländerna

Varje år utvärderas utvecklingen mot de åtta målen i varje land, och FN:s generalsekreterare lämnar en rapport om arbetet till FN:s generalförsamling.

Utvecklingen går framåt på många håll, men långsamt. Utvecklingen är dessutom mycket ojämnt fördelad mellan regioner, mellan länder och inom länder. Några länder har redan nått vissa av målen. Andra utvecklas mycket långsamt eller går till och med bakåt. Detta vill man ändra på, enligt FN-förbundet

I Sverige arbetar ett nätverk på över 80 organisationer, institut, universitet och företag både enskilt och tillsammans för att bland annat genom forskning, seminarier, publikationer och offentliga kampanjer öka kännedomen och kunskapen om millenniemålen. Sedan våren 2006 drivs kampanjen av FN:s utvecklingsprogram UNDP och Svenska FN-förbundet

På Centralstationen i Stockholm hade Svenska FN-förbundet satt upp en klottervägg för besökarnas tankar om millenniemålen och tankar kring frågan – Hur gör vi världen rättvisare? Där fanns även en utställning och en minienkät med frågor om ens världsbild stämmer överens med verkligheten, samt vykort att skicka för att påverka.

Margot Wallström avslutade med att uppmana stockholmarna och turisterna på centralstationen att själva fundera, när de nu reser på morgonkvisten, över vad de kan göra för att förbättra tillståndet i världen.


Som andra person skriver Margot på klotterplanket: ”Satsa på kvinnorna!

Som andra person skriver Margot på klotterplanket: ”Satsa på kvinnorna!” (Foto: Jens Almroth, Epoch Times Sverige)