Människors försörjning hotas av dammar
Besökare vandrar på höga fästningsvallar i Hasankeyf, en liten utarmad stad vid floden Tigris, den 10 april 2010. Hasankeyf ansågs en gång i tiden vara en mäktig stad i antikens Mesopotamien. Turkiet har fått stöd från en lokal bank för att bygga en damm på en viktig historisk plats vid floden Tigris och har struntat i det hårda motståndet på hemmaplan och att europeiska långivare har avspisat dem. (Foto: Bulent Kilic/AFP/Getty Images)


Dammar orsakar sociala och miljömässiga problem som potentiellt påverkar uppskattningsvis 472 miljoner människor världen över, säger forskare i den första globala beräkningen av hur många människor som kan påverkas av förändringar orsakade av dammar.

The Nature Conservancy och deras partners publicerade nyligen vad de funnit i sin rapport ”Lost in Development’s Shadow: The Downstream Human Consequences of Dams. (Övers. anm: Vilse i utvecklingens skugga: Konsekvenser för människor nedströms dammar).

Innan denna rapport kom ut hade det bara funnits uppskattningar av hur många människor som direkt hade tvångsförflyttats på grund av dammar. År 2000 uppskattade World Commission on Dams (Övers. anm.: Världskommissionen för dammar) att 40-80 miljoner människor världen över hade förflyttats på grund av dammbyggen.

”Mindre uppmärksamhet har dock ägnats åt människor som bor nedströms dammar och vilkas försörjning har påverkats av dammrelaterade förändringar i vattenflödet”, skrev forskare i rapporten ”Lost in Development’s Shadow”

”Ny uppmärksamhet till dammars påverkan nedströms har sedan länge varit påkallat och angeläget.”

Enligt studien ändrar dammar flodens naturliga flödesmönster, blockerar fiskarnas rörelser och stör flodens produktionssystem, inklusive fiske, jordbruket vid lågvatten, och torrperiodens bete.

Om man tar Munfloden i Thailands som exempel så orsakade Pak Mun-dammen att fiskefångsterna minskade med 60 – 80 procent, och 50 fiskarter har försvunnit sedan den byggdes, säger rapporten ”Lost in Development’s Shadow”.

Genom att skapa en databas med syfte att dokumentera dammeffekter för människor som bor längs 120 floder i 70 länder och genomföra fallstudier och analyser på plats, fann forskarna att 472 miljoner människor, som lever nedströms dammar, potentiellt påverkas negativt.

Patricia Adams, verkställande direktör för Probe International, en internationell miljöorganisation, har besökt samhällen i Kina, Thailand, och Nordamerika som är i nära kontakt med dammar.

– Det är en tragedi som upprepas med varje damm jag undersökt, sade Adams.

– Dammar är ett mycket dyrt sätt att producera el, de klarar inte att kontrollera översvämningar och orsakar problem som är väldigt stora, sade hon.

Tragedier som tvångsförflyttningar eller att bli utestängd från fiskevatten, som för vissa är den enda proteinkällan, är några av exemplen Adams erinrar sig från sina besök. I Kina blev, enligt Probe, uppemot 1,24 miljoner människor förflyttade längs De tre ravinernas damm som försöker hålla tillbaka Yangtzefloden. När de bosatt sig på en annan plats måste de anpassa sig till ett nytt språk, ny kultur och nya levnadssätt.

– Det är oacceptabelt att en halv miljard människor i huvudsak har ignorerats, sade Dr. Thayer Scudder på California Institute of Technology i ett pressmeddelande, en av författarna till studien.

– Åtminstone så många har sett sina liv påverkas negativt av stora dammar som planerats och byggts utan tillräcklig omsorg om dem som lever nedströms. Om den fulla omfattningen av potentiella ekonomiska och personliga kostnader för föreslagna nya dammar beräknades, skulle färre byggas, sade Scudder.

”Vår försiktiga uppskattning på 472 miljoner människor som är beroende av floden och som bor nedströms stora dammar längs påverkade flodsträckor, leder till ett trängande behov av mer övergripande bedömningar av dammens kostnader och fördelar, samt sociala ojämlikheter mellan dem som dammen gagnar och dem som eventuellt missgynnas av dammprojektet”, enligt undersökningen.

Lösningar som föreslås i undersökningen för att minska effekterna av dammar, omfattar dammens planering på en skala som omfattar hela flodbäckenet för att garantera att dammens inverkan utvärderas riktigt, och inkluderar en utformning som skyddar ekosystem så att det säkert finns tillräckligt med vatten nedströms för att vattenlevande djur ska kunna överleva, och inrättande av fler hälsoprogram och lokala ekonomiska möjligheter för att minimera påverkan på lokalbefolkningens levnadsstandard.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/40471/