Luckor i missbruksvården


Kvaliteten på vården för missbrukare varierar kraftigt i landet. I många regioner saknas tydliga mål i arbetet och i vissa områden finns det över huvud taget inte någon öppenvård.

En granskning som Socialstyrelsen gjorde 2008-2010 visar att hälso- och sjukvårdslagens mål om vård på lika villkor inte uppfylls för hela befolkningen.

– I Norrlands inland, i kommuner med få invånare finns det exempel där strukturerad öppenvård saknas helt, säger Socialstyrelsens inspektör Gunnel Hedman Wallin i ett pressmeddelande.

Man fann även brister i handläggningen och dokumentationen av utredningar med otillräckligt underlag för beslut.

– Personer med missbruksproblem har olika behov av stöd och behandling och rätt att få en individuellt utformad vård. Det behövs en bra dokumentation så att det går att följa upp vårdinsatserna och säkerställa att de är tillräckliga, fortsätter Hedman Wallin.

Hälften av alla granskade fall saknade behandlingsplaner för de inskrivna och en av fem föreståndare i öppenvård saknade den föreskrivna kompetensen för sin yrkesutövning.

Hedman Wallin menar att insynen och möjligheten att utvärdera vården blir begränsad när det saknas vård- och behandlingsplaner.

– De som berörs riskerar att inte bli delaktiga och människor i en redan utsatt social situation riskerar att bli utelämnade till vårdgivarens agerande.

Undersökningen visade också att såväl specialistvården som primärvården saknade tydliga uppdrag från missbruks- och beroendevården. Socialstyrelsen skriver i sitt pressmeddelande att få av vårdgivarna efterfrågade resultat av insatserna eller gav direktiv om uppföljning och utvärdering av vården.

Även strukturerat kvalitetsarbete och skriftliga rutiner i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter saknades i många verksamheter.