Laxen i Östersjön hotad
Laxen är hotad i Östersjön. (Foto: Joel Norlin)


År efter år väljer Östersjöregeringarna att sätta en högre kvot för laxfiske än vad forskarna rekommenderar. Så skedde även i år vid EU:s fiskerådsmöte den 17 oktober.

Ska vi kunna bevara den vilda laxen i Östersjön så är det hög tid för förändring. Den vilda laxen har länge varit överexploaterad och i dagsläget är det bara några få av de totalt trettio laxbestånden som har uppnått eller kommer att uppnå målet för återhämtning.

– För mig är det svårt att förstå hur kortsiktiga intressen sätts framför laxens framtid, men det handlar om att många yrkesfiskare är beroende av lax som inkomst, säger Jenny Fors, fiskpolicyansvarig på WWF.

Enligt Anders Karlsson, fiskevårdschef på Sportfiskarna, är troligtvis huvudorsaken till de höga kvoterna att de flesta ministrar företräder fiskeindustrins intressen och ser forskare och sakkunniga som partsintressen som talar i egen sak och inte tar hänsyn till fiskeindustrins intressen och behov.

Finland och Sverige röstade emellertid för ICES rekommendation att sänka laxkvoten.

– Flertalet av ministrarna representerar länder som inte hyser några vattendrag där naturlax reproduceras, utan ser endast laxen som en resurs att plocka upp ur havet. De svenska och finska ministrarna har däremot börjat inse värdet av att återuppbygga naturlaxbestånden, såväl av miljövårdsskäl, som för utveckling av fisketurism och lokalt näringsliv i övrigt, säger Anders Karlsson.

Laxens återhämtning hotas inte enbart av det lagliga överfisket, utan saknar också långsiktig förvaltning och utsätts även för illegalt fiske. Dessutom är laxen väldigt sårbar i vattenkraftdammar och dödligheten är hög när de vandrar upp i älvarna för att leka.

Andra hot är trollingfisket och husbehovsfisket, som även de tar stora mängder lax.

– Det är framförallt bestånden i de mindre älvarna som fortfarande är hotade. Dessa bestånd bär på värdefulla och unika vildlaxgener och är en viktig del i den biologiska mångfalden, säger Anders Karlsson.

Om inga åtgärder vidtas kommer det inte att finnas kvar någon vild lax i Östersjön i framtiden. WWF har tillsammans med många andra organisationer agerat för att en långsiktig förvaltningsplan  för Östersjölaxen ska införas.

– En sådan plan ska innehålla tidsatt mål för återhämtning och bindande åtgärder för att målen skall nås. Till detta hör krav på passiva redskap som laxburar och ökad kontroll mot illegalt fiske och åtgärder mot bifångster. Östersjöländerna behöver även införa åtgärder för att den vilda laxen fritt ska kunna vandra förbi turbiner, säger Jenny Fors.

För att man ska kunna bevara och stärka de svaga bestånden måste man minska på fisket och få ned kvoten till en lämplig nivå, som bidrar till laxens återhämtning.

Framför allt fisket till havs som sker på blandade bestånd måste ner betydligt. Fisket måste anpassas till beståndets bärkraft, för att fisken ska ha en chans att överleva.