Lantbrukare kan få betalt för miljövård
Jacques Diouf, generaldirektör för FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, är postiv till att ersätta jordbrukare för miljövårdsinsatser. (Foto: AFP/arkiv)


FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) föreslår att lantbrukare ska få betalt även för tjänster inom miljövård. Detta kan vara ett sätt att skydda miljön, hantera problemen inom klimatförändring, biologisk mångfald och vattenförsörjning.

– Att betala lantbrukare för specifika tjänster inom miljövård är ett nytt synsätt, sade FAO-chefen Dr. Jacques Diouf på torsdagens presskonferens i samband med presentationen av 2007 års rapport om mat och jordbruk.

Den viktigaste orsaken till att ekosystemen försämras är människans föreställning om att naturens tjänster är gratis. Till exempel erbjuder naturen lagring av kol, vattenförsörjning och bevarande av ekosystem samt biologisk mångfald. Men marknaden betalar bara för jordbruksprodukter, inte miljövård, enligt rapporten.

Under kommande år måste jordbruksproduktionen intensifieras för att tillfredsställa en växande befolknings efterfrågan på mat samtidigt som miljön ska förbättras. Ovanpå detta ökar efterfrågan på biobränsle från jordbruket.

– Utmaningen är större inför den globala uppvärmningen… Det är oumbärligt att ha incitament för lanbrukare, sade Jacques Diouf.

Lantbrukarna är världens största enskilda grupp som har möjlighet att skydda eller skada naturen. Många av världens fattigaste människor lever i utsatta ekosystem. Att betala dem för att sköta om miljön är också ett sätt att bekämpa fattigdom.

Jordbruksproduktionen står för cirka 30 procent av växthusgasutsläppen. Bidragande faktorer är bland annat avskogning, risodlingar på våtmarker, intensiv djuruppfödning och gödsling, enligt rapporten.

– Jordbruket spelar en viktig roll i att bidra till de växthusgasutsläpp som sker nu. Jordbruket kan också spela en betydande roll i att minska och uppväga utsläppet, till och med från andra sektorer, sade Dr. Prabhu Pingali chef på jordbruksdepartement i FAO.

Mindre avskogning, plantering av träd, mindre plogning och bättre skötsel av betesmarker kan leda till att betydande mängder kol lagras.