Läkemedelsrester i vatten påverkar våra celler


En forskargrupp vid Örebro universitet har för första gången visat att även mycket små halter av läkemedel som finns i svenska vatten påverkar mänskliga celler.

Svenska vattendrag innehåller rester av ett stort antal läkemedel. Men hur de påverkar människor, djur och naturen vet man mycket lite om.

– Alla läkemedel som släpps ut i naturen bör betraktas som föroreningar, och vi vet att många av dem också finns i dricksvattnet. Eftersom de kan vara hälsofarliga för både människor och andra levande organismer är det oerhört viktigt att undersöka vilka effekter de har, inte minst tillsammans, säger Per-Erik Olsson, professor i biologi vid Örebro universitet, i ett pressmeddelande.

Forskargruppen vid Örebro universitet har tagit reda på hur en blandning av vanliga läkemedel påverkar kroppens immunförsvar.  Resultaten visade att vissa läkemedelsrester i vattnet fungerar inflammationsdämpande, medan andra i stället ökar inflammationen, alltså ökar immunförsvarets reaktioner vid en pågående inflammation.

– Det som är anmärkningsvärt är att läkemedlen även i mycket låga koncentrationer har en effekt och att de tillsammans har större effekt än var och en för sig, säger Per-Erik Olsson.

Forskarna har hittills arbetat med prover från vattendrag vid Borås, från Umeälven och från två lappländska sjöar. Inte oväntat fanns de högsta koncentrationerna av läkemedel vid Borås.

Vid analyserna fokuserade man på 17 vanliga läkemedel, som bland annat verkar mot inflammation och depression, läkemedel som alla återfanns i vattnet.

I laboratoriet tillförde man samma doser av dessa ämnen i sterilt vatten för att se den sammanlagda effekten på mänskliga celler. Resultatet var att en pågående inflammation minskade, trots de mycket låga koncentrationerna.

Nästa steg var att undersöka effekten av vatten som hämtades direkt från vattendragen vid Borås. Då blev resultatet överraskande nog det motsatta och inflammationen ökade, det vill säga immunförsvaret reagerade kraftigare. Det fanns alltså andra och ännu okända substanser som hade en tydligt mätbar effekt.

– Vi vet ännu inte om det är en eller flera pro-inflammatoriska substanser, eller om det handlar om bakterier eller andra biologiskt aktiva molekyler. Men oavsett vad det handlar om så är det osannolikt att de bara har släppts ut i Öresjön vid Borås.

Per-Erik Olsson betonar att det ännu inte går att dra några slutsatser om just dessa läkemedel innebär en hälsofara i vattnet.  Men eftersom de bara är en liten del av de olika mediciner som släpps ut och kombineras med varandra finns det anledning att ta problemet på allvar.

Det är känt sedan tidigare att vissa läkemedel verkligen är skadliga för djur och växter när de hamnar i naturen.

Forskargruppen som ingår i Centrum för livsvetenskap vid Örebro universitet kommer nu att gå vidare med vattenanalyser från andra platser i Sverige. Man kommer även att försöka ta reda på de okända substanser i vattnet från Öresjön som ökar cellernas inflammatoriska reaktion.

Örebrostudien är det första i sitt slag och har publicerats i tidskriften Science of the Total Environment.