Läkare och polis går samman för att stoppa organhandel i Europa
En tom frigolitlåda som används till att transportera mänskliga organ visas upp under ett mediaevenemang på Vivantes Neukoelin-kliniken i Berlin den 28 september 2012. (Foto: Sean Gallup/Getty Image)


Läkare, jurister och brottsbekämpare från Europa samlades vid Europols huvudkontor i Haag den 21 november för att diskutera människohandel med syfte att ta deras organ (THBOR, trafficking of human beings for the purpose of organ removal). THBOR refererar till när en patient reser till ett annat land och får ett organ som erhållits genom tvång eller våld.

– Vi har gjort en undersökning bland transplantationsläkare i Nederländerna och nästan hälften av dem har behandlat patienter som varit utomlands. I de flesta fallen misstänkte de att njuren köpts illegalt i Pakistan, Iran eller Kina, sade Frederike Ambagtsheer, forskare vid Erasmus universitetssjukhus i Rotterdam.

– Vår slutsats är att Europa också har ansvar för att stoppa organhandeln i världen.

Ambagtsheer är delaktig i ett forskningsprojekt, Hott, (Human Organ Trafficking for Transplantation), om organhandel som startades för två år sedan och finansieras av Europakommissionen.

Hittills har forskarnas arbete varit att granska publikationer om organhandel och uppmärksammade fall av organhandelsnätverk som har utretts av polisen och åtalats. De har även intervjuat patienter i Europa som rest utomlands för organtransplantation. De arbetar också med att sprida information för att göra folk medvetna om problemet.  

Minst 25 av de 28 EU-länderna har antagit nationella lagar om människohandel efter att EU 2011 lagstiftade om kriterier och straff för människohandel.

– Detta är en lag mot alla former av människohandel, även i syfte att avlägsna organ, sade Myria Vassiliadou, EU-samordnare mot människohandel.

Transplantationsländer

Ett av de länder Hott-projektet identifierade som destinationsland för transplantationspatienter var Kina.

Enligt Kinas tidigare hälsominister, Huang Jiefu, genomför Kina 10 000 transplantationer per år. Det näst högsta antalet i världen efter USA.

Till skillnad mot USA kommer inte Kinas organ från frivilliga donatorer.  

Kina säger att organen de använder kommer från dödsdömda fångar (det exakta antalet är en statshemlighet) och organdonatorer. Det kommer mer och mer bevis på att Kina i huvudsak använder samvetsfångar, framförallt utövare av Falun Gong, som har förföljts i Kina sedan 1999.   

Europaparlamentet antog en resolution mot organstölder i Kina i december 2013.

Den säger att det finns återkommande och trovärdiga rapporter om systematisk, statssanktionerad organstöld från icke-samtyckande samvetsfångar i Folkrepubliken Kina. Bland annat från ett stort antal Falun Gong-utövare och andra religiösa och etniska minoriteter som fängslats för sin religiösa övertygelse.

Andra länder som patienter åker till för transplantation är Pakistan, Indien och Columbia. Men ingenstans säljs organ i vinstsyfte i samma skala eller med institutionellt stöd. Enligt internationella lagar är det i själva verket olagligt att betala för ett organ. En lag som syftar till att skydda fattiga att utnyttjas för sina organ.

Brottsbekämpning

Enligt arrangörerna av symposiet är det första steget i att bekämpa det här brottet att öka medvetenheten i Europa.

– Och identifiera problemet på ett tvärvetenskapligt sätt eftersom många läkare inte är riktigt medvetna om problemet med mänsklig organhandel, sade Corinne Dettmeijer-Vermeulen, holländsk  rapportör om människohandel och sexuellt våld.

Ett sätt att bekämpa illegal transplantationsturism är att upprätta nationella register över patienter som har fått transplanterade organ inom ett EU-land. Detta skulle göra det lätt att identifiera dem som har rest utomlands för ett organ, och som kan ha fått det olagligt.

Läkare kan också hjälpa till genom att ge information om transplantationer som deras patienter har fått i andra länder utan att avslöja patientens identitet. Detta skulle underlätta att åtala handlarna och de som tjänar på organhandel (THBOR) utan att patienterna blir inblandade

– De borde rapportera vilket land, stad, sjukhus, klinik eller läkare patienten åkte till för att göra en illegal transplantation, så att polisen kan åtala dem som har ordnat med transplantationen, sade Ambagtsheer.

När det gäller hur brottsbekämpande myndigheter kan hjälpa vårdpersonal föreslår Alex Capron, professor vid University of Southern California, att de kan ge juridisk utbildning om människohandel för organ (THBOR) och vad som är ett brott i lagens mening.

– Transplantationsläkare skulle behöva att åklagare berättar på deras möten om vikten av lagen och varför den finns för att undvika exploateringen av människor, sade Capron.

Hott-projektet kommer att avslutas under 2016 men man hoppas att rekommendationerna vid symposiet kommer att följas långt innan dess.


Översatt från engelska.