Lågt förtroende för läkare i Kina
Läkarkåren är den yrkeskategori som har lägst förtroende i Kina, visar en ny undersökning. Främsta orsaken är korruption. Bilden har inget direkt samband med artikeln. (AFP PHOTO/JIJI PRESS)


Vilken yrkesgrupp i Kina beter sig sämst? Enligt en ny undersökning svarade 74,2 procent av de deltagande att läkare har sämst yrkesetik. Därefter följde poliser och lärare.

73 procent av de tillfrågade tror att materiell vinning är orsaken till varför folk frångår de etiska koderna inom sitt yrke.

64,8 procent ansåg att de som upptäckts och bekräftats ha brutit mot etiska regler borde fråntas rätten att utöva det yrket.

Undersökningen genomfördes på nätet av China Daily News och 12 575 personer deltog. Resultatet indikerar att allmänheten anser att oegentligheter förekommer främst hos dessa yrkesgrupper: Läkare (74,2 procent), poliser (57,8 procent), lärare (51,5 procent), advokater (48,4 procent), regeringstjänstemän (47,8 procent), journalister (37,6 procent), revisorer (30,7 procent), akademiker (20,3 procent) och socialarbetare (10,9 procent).

Man undersökte även hur allvarliga man ansåg konsekvenserna av oegentligheter inom olika yrkesgrupper var. Resultatet var att de kom i samma ordning som den ovan nämnda.

Man citerade även ett svar från en anonym läkare som ansåg att det vara ”föga överraskande”. Han berättade om när han just börjat på ett sjukhus och vägrade ta emot en muta. Han ansågs då som onormal av sina kollegor. Till och med patienterna var tveksamma till att anlita honom som kirurg. Numera tar han därför emot mutor av rent praktiska skäl.

En revisor svarade också på undersökningen med en personlig erfarenhet. När han utbildade sig sade hans instruktör vid ett tillfälle att det skulle bli svårt att hitta ett jobb om man inte visste hur man ”trollade” med böckerna. Fast han först inte trodde på det gick han vid ett senare tillfälle med på att göra det för att få ett jobb.

Även juridikstudent delade med sig av en erfarenhet. När han blev medveten om de dolda etiköverträdelserna inom juridiken valde han att sadla om och bli journalist. Det tog honom dock mindre än ett år att inse att det var svårt att upprätthålla en hög etisk standard även som journalist.

– Jag följde mitt samvete och rapporterade för att avslöja sanningen, men många människor blev förolämpade. Det mest smärtsamma var dock att vare sig jag rapporterade sanningen eller ej så förändrades ingenting. Det enda som hände var att mina kollegor undvek mig, sade han.

Undersökningen visade också att 73 procent av de som som svarade ansåg att pengar var den största drivkraften bakom etikbrott medan 52,4 procent menade att det främst berodde på bristen på övervakning och insyn.

52,3 procent tror att nedgången i moralvärderingar i samhället spelar en roll och 41,9 procent tror att yrkesetik och trovärdighet inte är något som hålls högt inom dessa yrken.

Vad kan man då göra åt det? 64,8 procent tror på att bestraffa och utestänga de som gör sig skyldiga till etikbrott från sina yrken.

Ray Hong, ordförande för sociologiavdelningen på Huazhongs vetenskaps- och teknologiuniversitet, menar att oegentligheter inom yrkeslivet påverkas av pressen att vara konkurrenskraftig, men även att bli socialt accepterad.

 

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/16236/