Kväve förbättrar skogars upptagning av kol


Tidskriften Nature har publicerat resultat från ett internationellt forskningsteam som letts av Federico Magnani vid universitetet i Bologna. Forskningen visar att mänsklig aktivitet påverkar halten av kol i nordliga skogar, antingen genom nyttjande eller genom kvävenedfall på grund av föroreningar.

Fotosyntesen äger rum när träden tar upp koldioxid från atmosfären och avger syre tillbaka till atmosfären. Träden andas och avger därför koldioxid till atmosfären. Vid förruttning av organiska ämnen avges också koldioxid till skogsmyllan.

Under rätt förhållanden spelar skogens ekosystem rollen som katalysator och skogen absorberar mer koldioxid än vad den avger, vilket därmed effektivt reducerar mängden kol från atmosfären. Skogarna har samma funktion som haven i denna roll att absorbera överskott på koldioxid i atmosfären.

Kväve, skogens gödningsmedel

Forskare har observerat att kväve, som skogsjorden generellt är fattig på, har en positiv effekt på fotosyntesen. Det är den stora mängden föroreningar som släpps ut i atmosfären genom mänsklig aktivitet som orsakar att kväve tillförs jorden och gör så att växterna ökar sin förmåga att absorbera kol.

– På grund av kväveföroreningar i atmosfären från förbränningsmotorer i bilar, fabriker och stora jordbruk mottar hela planeten en stor dos av vad som kan betraktas som ’kvävegödningsmedel. Kväve finns till exempel i regn, snö och dimma, förklarar professor Magnani.

Absorbtion av koldioxid är direkt kopplat till det kväve som upptas av skogarna.

– På ett århundrade har vi fördubblat våra utsläpp av kväve. Och för varje kg kväve som skickas ut i atmosfären absorberar träden och marken 400 kg kol, säger Magnani, som deltagit i att skriva forskningsrapporten.

Skogarna påverkar den här processen. Skogsområden som störts av bränder, stormar och så vidare tappar dock funktionen att absorbera kol under flera år. Först efter att träd växt upp på nytt kan de åter fungera effektivt.

Gödning av skogarna för att reducera koldioxidhalten?

Studien väcker flera intressanta frågor. Peter Högberg på Sveriges lantbruksuniversitet ställer frågan huruvida skogarna bör ”gödas med kväve för att förbättra förmågan att absorbera atmosfäriskt koldioxid”, och om ”strategierna för att minska utsläppen av koldioxid bör innefatta gödning av skogar för att producera mer trä som kan ersätta fossila bränslen, eller ersätta betong som byggmaterial eftersom stora mängder koldioxid skapas vid betongproduktion.”

Han tillägger dock en varning; innan man drar slutsatser när det gäller miljön är det viktigt att följa upp forskningen för att förstå den storskaliga påverkan som artificiell skogsgödning kan få på vår miljö.

Översatt från engelsk version.