Kritik mot nya migrationsdomstolar


De nya migrationsdomstolarna har i flera fall inte tillgodosett asylsökandes rättigheter i den nya ordning för överklaganden som infördes i våras. I elva fall har domstolarna fått på tafsen i högsta instans.

Domstolarna har hittills i elva fall fått på tafsen i högsta instans.

Den 31 mars skrotades Utlänningsnämnden. I den nya ordningen inrättades särskilda migrationsdomstolar vid tre länsrätter i landet – där asylsökande kan överklaga Migrationsverkets beslut. Migrationsöverdomstolen vid kammarrätten i Stockholm blev högsta instans, för klagan på länsrätternas beslut.

TT har läst Migrationsöverdomstolens hittills tre avkunnade domar och de tio ärenden som återförvisats till migrationsdomstolarna för ny handläggning. Dessutom har Migrationsöverdomstolen hittills beslutat om avslag på 526 begäranden om prövningstillstånd.

Två återförvisningar gäller kostnad för juridiskt ombud – men åtta gäller att migrationsdomstolarna inte levt upp till sin utredningsskyldighet.

Domstolarna och/eller Migrationsverket går ofta alldeles för fort fram. Länsrätten i Göteborg beslutade exempelvis i semestermånaden juli att en libanesisk familj skulle avvisas från landet, trots att domstolen inte visste om familjens juridiska ombud känt till att han vid en visst datum skulle ha lämnat in slutlig talan i målet. Problematiken ”borde ha stått klart för migrationsdomstolen”, skriver Migrationsöverdomstolen.

I en av de tre domarna ger överdomstolen en filippinsk kvinna, gravid och gift med en svensk, rätt till tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige. Hon måste inte, som Migrationsverket ville, ansöka från annat land. I övriga domar slår domstolen fast rätten för svenska myndigheter att ta i förvar och/eller neka uppehållstillstånd till två utländska män som dömts för flera brott i Sverige.

Främst Migrationsverket måste lära av de misstag i asylutredningarna som TT:s granskning visar att nya Migrationsöverdomstolen klankar på – men i övrigt pekar migrationsminister Tobias Billström mest på att systemet är nytt och att en översyn ska göras.

Jag tycker det är bra att Migrationsöverdomstolen påpekar felaktigheter som kan ha begåtts i underrätterna. När man sätter upp en ny instansordning måste man, för att rättstillämpningen ska fungera, ha en praxis. Det låter bra att Migrationsöverdomstolen är noggrann i sina bedömningar som prejudicerande instans, säger Billström till TT.

TT: Du oroas inte av att migrationsdomstolarna gått för fort fram?

– Vi har inte ens haft den här ordningen i ett år. Därför är det viktigt att låta det gå lite längre tid, och få fler beslut innan vi har den här översynen.