Krav på strategi mot diskriminering av romer
Den romska folkgruppen antog på sin första världskongress 1971 i London, denna symbol som sin flagga. (Foto: Wikipedia)


Social uteslutning och diskriminering av romska samhällen är väl dokumenterad och trots tillgången på lagliga och ekonomiska verktyg fortsätter den att vara mycket utbredd, enligt en tjänsteman i EU-kommissionen. Men inga åtgärder eller förändringar har skett.

– Diskrimineringen av romer och social uteslutning är ett europeiskt problem som kräver ett starkt och konsekvent europeiskt gensvar. Det är dags för EU att sluta ignorera de människorättsproblem som påverkar en så stor del av befolkningen, säger David Marks, samordnare för ERPC-koalitionen.

Romer är Europas största minoritetsgrupp och den mest missgynnade. Sju till nio miljoner romer lever i EU-länder.

Nu samlar sig åtta frivilligorganisationer till ett gemensamt upprop, European Roma Policy Coalition (ERPC). Närmast kommer ett möte med kommissionär Sidla att äga rum där de förutom att framföra sin oro över bristen på samordnade EU-riktlinjer för inkludering av romer, även föreslår hur EU bör angripa problemet.

Koalitionen ser tre nyckelområden:

Myndigheternas ansvar för att skydda romer från diskriminering

Lika rätt till utbildning, hälsovård och boende för romerna

Stärka romernas situation genom delaktighet i samhälls- och ekonomiska frågor.

Om EU för en gemensam politik förstärker det andra europeiska initiativ för romernas rättigheter, som; Decenniet för romers inkludering i samhället 2005-2015. Effektiv granskning och rapporteringssystem liksom en förbättrad öppenhet måste innefattas i denna EU-policy, står det i pressmeddelandet.

I koalitionen ingår följande organisationer: Amnesty International, European Network Against Racism, European Roma Grassroots Organisation, European Roma Information Office, European Roma Rights Centre, Minority Rights Group International, Open Society Institute och Spolu International Foundation.