Kosovo strävar mot självständighet
Kosovos ledare väntas ensidigt förklara självständighet från Serbien i början av 2008, men har lovat att inte göra det utan EU:s och USA:s godkännande. På bilden en gatuföräljare i Pristina tillhörande den stora grupp albaner som lever i Kosovo, också de med strävan efter etnisk självständighet. (AFP/DIMITAR DILKOFF)


Efter dödläget i förhandlingarna om en fredlig lösning förväntas den självstyrande provinsen Kosovo deklarera självständighet utan Serbiens medgivande. Den FN-utsedda kontaktgruppen som medlar i fredssamtalen gav upp dagarna innan tidsfristen löpte ut den 10 december.
På Europeiska rådets toppmöte i Bryssel den 14 december väntas ett viktigt uttalande från regeringscheferna angående Kosovo.

Serbien med Kosovoregionen är de kvarstående delarna av gamla Jugoslavien. Väpnad konflikt bröt ut 1997 mellan serber och kosovoalbaner. Nato ingrepp 1999 och körde ut serberna. Sedan dess lyder regionen under FN:s beskydd.

Kosova har cirka 90 procent albaner och sju procent serber. Dess interimsregering strävar efter självständighet medan Serbien motsätter sig det med hänvisning till att det är olagligt samt att den serbiska minoriteten och kulturen i Kosovo hotas. Situationen komplicerades av att Ryssland som har vetorätt i FN:s säkerhetsråd stödjer Serbiens krav av rädsla för att Kosovos eventuella självständighet kan väcka samma krav från de autonoma regionerna i Georgien.

FN: särskilda sändebud under ledningen av Matti Ahtisaari har medlat i fredsamtalen mellan centralregeringen i Belgrad och interimsregeringen i Pristina men tvingades i ett officiellt uttalande i mars 2007 konstatera att parterna inte hade för avsikt att ge upp sina ståndpunkter och att alla förhandlingsmöjligheter var uttömda.

Den finske diplomatens lösningsförslag, känd som Ahtisaari-planen, förordar en övergång till självständighet för Kosovo under kontrollerade former. En civil regering under överseende av ett aktivt deltagande internationellt samfund, framför allt EU, ska trygga rättsäkerheten och demokratin. Lösningen innehåller garantier i lagen för skydd av minoritetsgrupper, vilket saknar motstycke i världen.

FN:s generalsekreterare har godtagit planen men en FN-resolution krävs för genomförande. Planen kommer förmodligen att hindras av Ryssland som har vetorätt på FN:s säkerhetsråd och hittills motsatt sig Kosovos självständighet. Inom EU ställer sig Cypern inte bakom ett självständigt Kosovo.

Trots att fredsamtalen fortsätter finns det inga förväntningar om något genombrott. Kosovos ledare har anvisat om självständighet och inget tyder på att man har ändrat sig. Tvärtom har parlamentsvalet den 17 november befäst målet.

– Jag tror inte att det finns något sätt att övertyga Kosovoalbanerna om att de ska återgå till Serbien, sade Martti Ahtisaari på ett pressmöte den 4 maj 2007 i London.