Konstitutionsutskottets granskning avslutad


Konstitutionsutskottets (KU) utredning av regeringens hantering av tsunamikatastofen är avslutad. KU deltog på fredagen i en riksdagsdebatt för att formellt avsluta granskningen som pågått i över ett år.

På KU:s begäran startades granskningen den 18 januari 2005. Alla var idag nöjda med enigheten de uppnått, men även över det omfattande arbete som lagts ner och den nära 1 000 sidor omfattande sammanställning som granskningen utgör.

KU:s Ordförande Göran Lennmarker (m) talade om katastrofen som en stor tragedi, 543 döda, många skadade och drabbade av sorg. KU:s speciella uppgift har varit att granska regeringen och alla ministrar ur två perspektiv. Vad hade gjorts i förväg, såsom organisationen övningar med mera? Hur hanterades katastrofen i sanningens minut?

Utifrån detta har KU bedömt att de krävande hjälpinsatserna kom för sent. Av kritiken mot de sex ministrarna var den mot Göran Persson starkast.

Vice ordförande Göran Magnusson (s) sade:
– Utskottet är kritiskt till att samordningen inte fungerade bra, ingen vet något om hur nästa kris uppkommer.

Vidare tillägger han att regeringskansliet nu genomgått övningar för att vara bättre rustade i framtiden och att de har infört en del annan förstärkning på beredskapsområdet.

Det fanns en stor respekt och öppenhet mellan deltagarna och de tackade varandra hjärtligt efter sina framföranden. Mats Einarsson (v) klargjorde det hela:

– Denna gång bär ordet ”Tack” inte den speciella artighetens prägel, utan är motiverat.

Det fanns vissa undertoner och förhoppningar om att folket inte skulle nöja sig med att bara Laila Freivalds hade tagit sitt ansvar genom att avgå. Någon sade:

– Göran Persson har själv stått i den här talarstolen och sagt att han tog det fulla ansvaret för vad som hänt,vad menas med, jag tar mitt ansvar – alltså sitter jag kvar?

Nils Fredrik Aurelius (m) talade om sanning och ansvar och att det fortfarande finns en del outredda saker. Såsom om en person verkligen fått ett samtal eller ej, eller om någon varit på plats på kansliet eller inte.

– Det är viktigt att inse att sanningen är En, och den är inte förhandlingsbar.

Han tillägger:
– KU levererar ett granskningsbetänkande och sedan är KU:s arbete slut. Ska det krävas ytterligare ansvar – får det naturligtvis komma från medborgarna själva, uppmanade han slutligen.

Gustav Fridolin (mp) kom med dåliga nyheter till kammaren.

– Det kommer fler katastrofer – och de kommer att bli värre. Naturkatastrofer blir till mänskliga katastrofer.

Han menade sedan att han även kommer med goda nyheter eftersom att man kan göra mycket åt naturkatastrofer genom att låta bli att blunda för miljöförstöring och förebygga i tid.

Liselott Hagberg (fp) tyckte att det kändes bra att utskottet kommit fram till ett gemensamt beslut. Hon förde de drabbades talan och menade att det som varit det mest frustrerande för dem varit att inte komma fram till UD och att informationen inte togs emot på ett proffessionellt sätt. Enligt henne har människors bild av Sverige ändrats efter katastrofen och att förtroendet körts i botten.

– Till sist kunde vi samla oss med en tung och tydlig kritik. Ingen verkade se och höra, varför frågade sig ingen, behövs det en högre larmsignal för att få ministrarna att vakna, sade Kerstin Lundgren (c) i ett av de starkaste talen.

Fakta:

Konstitutionsutskottet granskar statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Utskottet bereder ärenden om grundlagarna och riksdagsordningen, lagstiftning i konstitutionella och allmänt förvaltningsrättsliga ämnen, lagstiftning om radio, television och film, yttrandefrihet, oponionsbildning och religionsfrihet, press- och partistöd, riksdagen, JO och riksdagens myndigheter utom Riksbanken och Riksdagens revisorer, den kommunala självstyrelsen samt medgivande från riksdagen att väcka talan mot en riksdagsledamot.