Kombination av miljögifter mer skadligt


När flera miljöfarliga ämnen samverkar är de mer skadliga. Även små doser av olika miljögifter störde nervsystemets utveckling hos möss, visar en avhandling av Celia Fischer. Detta kan förklara varför samma miljögifter visat sig vara mer skadliga för människor på vissa håll i världen.

I avhandlingen visar Celia Fischer att låga doser av miljögifter och joniserande strålning kan samverka och orsaka beteendestörningar hos nyfödda möss, under den tid då hjärnan växer och utvecklas snabbt.

Resultaten presenteras i en avhandling av Celia Fischer, som disputerade vid Uppsala universitet den 9 februari.

De typer av gifter och strålning hon har undersökt är sådana som vi utsätts för i vår vardagsmiljö. PCB:er (polyklorerade bifenyler) och PBDE:er (polybromerade difenyleter) är vanligt förekommande, liksom metylkvicksilver och gammastrålning.

Studierna visar att olika kombinationer av ämnen kan samverka. Även små doser kan på så sätt bli skadligare än de annars skulle vara. Detta kan bland annat förklara varför människor i olika delar av världen som fått i sig miljögifter via livsmedel reagerar på olika sätt.

Flera studier har till exempel visat att barn från Färöarna som fått i sig metylkvicksilver via fisk har drabbats av störningar i nervsystemet, medan barn från Seychellerna som fått i sig motsvarande mängd av samma gift inte har några symtom.

– På Färöarna äter man dessutom valspäck och valkött som innehåller PCB:er. En möjlig förklaring är att utvecklingsstörningarna hos de färöiska barnen beror på att PCB:er och metylkvicksilver samverkar i kroppen, och min avhandling förstärker den hypotesen, säger Celia Fischer i ett pressmeddelande från Uppsala Universitet.

I studien fick de möss som utsattes för en kombination av miljögifter bestående beteendeförändringar, till exempel i form av hyperaktivitet. Även minnet och inlärningsförmågan försämrades.