Kinesiska myndigheter erkänner problem med De tre ravinernas damm
Dammen vid De tre ravinerna i Yichang i Hubeiprovinsen. (Foto: Andrew Wong/Getty Images)


Den 25 september hölls ett möte i Wuhan i Hubeiprovinsen där högre tjänstemän och experter deltog. Man diskuterade ekologiska och miljöbetingade konstruktioner och skyddet av dammbygget vid De tre ravinerna. Experter menar att det finns många sedan länge existerande såväl som nya ekologiska och miljöbetingade problem orsakade av dammbygget. Vidtar man inte omedelbara åtgärder kan det inträffa en katastrof, säger de.

Den välkände hydroforskaren Wang Weiluo och Zhang Yi, en känd författare, intervjuades av Epoch Times den 28 september. De berättar att de kinesiska myndigheterna bara delvis erkänner problemen, vilka pekar på att situationen vid dammbygget vid De tre ravinerna redan har blivit mycket allvarlig, myndigheterna kommer inte att kunna mörklägga det. Anledningen till att experter och vissa tjänstemän avslöjar ett problem som det här är att de är rädda att de måste stå ansvariga för en eventuell katastrof i framtiden.

De pekade även på att det kinesiska kommunistpartiet, KKP, inte nämnde problem som sjöfartshandeln, sand- och grussedimenteringen, miljöförstörelse, invandrares levnadsförutsättningar och de möjliga översvämningarna i Chongqing, en ev de största städerna i Kina. De tror att KKP undviker de allvarligaste problemen trots att de ser hur allvarliga problemen är. Genom att förhålla sig så kan de avsäga sig ansvaret och vara skyddade i framtiden.

Myndigheterna lyckas inte dölja problemen med De tre ravinernas damm

– KKP nämner bara delvis problemen, vilket visar att problemen är mycket allvarliga och måste rapporteras. KKP-regimen och några experter i Fastlandskina har redan uppmärksammat problemen men de har bedragit invånarna. Nu kan de varken skyla över eller finna en lösning, säger Wang.

– Den slutliga lösningen skulle vara att spränga dammen i bitar, menar professor Huang Wanli, som kategoriserats som en aktivist på högersidan på grund av sin starka oppositionella inställning till vattenkraftsdammen vid De tre ravinerna.

Tjänstemän försöker undvika ansvar

Wang Weiluo tror att en del tjänstemän och experter avslöjar problemen för att gå fria från ansvar i framtiden.

Zheng Yi säger att tjänstemän är rädda för att det ska inträffa en katastrof och att de själva ska bli syndabockar. Det här är ett typiskt tillvägagångsätt för tjänstemän som vill skydda sig själva och fria sig från ansvar. De inser hur allvarliga problemen är och förväntar sig att någonting kommer att hända. De avslöjar några ledtrådar och talar ut i förväg. Om de får stå till svars i framtiden kan de säga: ”Vi varnade er för länge sedan och ansvaret ligger inte hos oss.”

– De har inte nämnt de riktiga problemen. De undviker det mest allvarliga och berör de minsta problemen. Detta är ett slugt sätt att fria sig själva. KKP är känt för att bete sig så här. Först pratar de om en stor ‘succé,’ och sedan nämner de några tillkortakommanden så att de har lite spelrum, som en backup. Det här bevisar att de är mycket svaga, säger Zheng.

Allvarlig vattenförgiftning och stora ekonomiska förluster

Wang Weiluo säger att KKP nämnde att vattenkvalitén har försämrats, de bagatelliserar emellertid förgiftningens allvarlighet. De nämnde inte de ekonomiska förlusterna.

Han berättar att eftersom vattnet förvaras i en reservoar är vattenflödet långsammare och dess förmåga att rena sig själv minskar. Förgiftningen blir allt värre så vattenkvalitén försämras. Fortsätter utvecklingen så här kommer vattenreservoaren att bli en gigantisk förgiftad pool som skadar hälsan för de 31 miljoner invånare som bor i området kring dammen. Myndigheterna har redan investerat 40 miljarder yuan (ca 35 miljarder svenska kronor) för att försöka komma tillrätta med problemet. Zhang Guangdou uppger att det skulle kosta 300 miljarder yuan (ca 257 miljarder svenska kronor) att lösa problemet med det förgiftade vattnet i dammområdet. Jämfört med kostnaden av dammkonstruktionen som uppgick till 200 miljarder yuan (ca 171 miljarder svenska kronor) kan man fråga sig vari den ekonomiska styrkan i detta projekt ligger?

Allvarliga problem med De tre ravinernas damm: sedimentering hindrar sjöfarten

Zheng Yi menar att ett av de allvarligare problemen vid De tre ravinerna är sedimenteringen i Chongqings hamn, vilket hindrar framkomligheten för sjöfarten. När vattennivån väl når de planerade djupet på 175 meter i reservoaren rinner bakvattnet ned till Chongqing. Under högvattensäsongen lägger sig det massiva bottenslammet från floden uppströms i Chongqings hamn och förvandlar hamnen till en död hamn. Under överläggningarna om dammprojektet De tre ravinernas damm fann man aldrig någon lösning på problemet med bottenslammet.

– Sedimentet i området kring De tre ravinerna består inte bara av bottemslam utan även kilstenar och grus. När reservoaren i de Tre Ravinerna väl är byggd kommer ansamlingarna med kilstenar och grus att växa och vattennivån höjas, vilket leder till översvämningskatastrofer uppströms Chongqing. Det var den slutsats som vattenkonservatorexperten Huang Wanli drog utifrån sin utredning på platsen. När Sanmenxiareservoaren byggdes vid Gula floden för många år sedan förutspådde han att det skulle bli sedimentering, berättar Zheng.

Allvarliga jordskred och stor risk för våldsamma jordbävningar

Wang Weiluo säger att dammprojektet De tre ravinerna med stor sannolikhet kan orsaka en jordbävning. Huvudorsaken är att när fördämningen håller kvar så mycket vatten uppstår ett intensivt vattentryck, vilket får vattnet att tränga in i sprickor i den underliggande berggrunden och orsaka skiktglidningar som sedan kan leda till en jordbävning.

– Det var bara 150 jordskred uppströms när dammbygget först demonstrerades men 1200 jordskred uppstod senare då projektet bifallits, en nära tiofaldig ökning. Orsaken var att jordskred, förorsakade av den höjda vattennivån, inte togs med i beräkningarna under det inledande skedet. För att kontrollera skreden var den initiala investeringen 4 miljarder yuan (ca 3,4 miljarder svenska kronor) och den påföljande kostnaden 120 miljarder yuan (ca 103 miljarder svenska kronor). Dessa kostnader innefattades inte i projektets budget. Eftersom det med stor sannolikhet kan inträffa en kraftig jordbävning orsakad av reservoaren och dammen, är de stödjande åtgärder som vidtagits för tillfället inte tillräckliga för att förebygga rasen orsakade av en jordbävning på över magnitud 6,5.

Sätter de inflyttades liv och egendom i fara

Wang Weiluo säger att de problematiska levnadsförhållandena för över 100 miljoner inflyttade invånare är ett av de allvarligare problemen som följt på projektet De tre ravinernas damm. Den här typen av omfattande omflyttning och svårigheter som människorna möter då de flyttar för att bygga en reservoar, är sällsynta såväl i Kina som i andra länder. Det har just upptäckts att de senast inflyttade kommer att tvingas flytta igen. Eftereffekterna av omflyttade människor är mycket allvarliga och stora summor pengar används fortfarande för att lösa det kvarstående problemen.

– Det är väldigt farligt att låta människor bosätta sig i avlägsna bergsområdena eftersom de geologiska förhållandena är mycket instabila där. Inom ett område med ett dussintal omkringliggande län runt reservoaren har alla lättodlade markområden uppodlats. Ifall migranterna slår sig ned och börjar odla på höjderna kommer det att förstöra den redan brukade jorden och vattenförhållanden och då uppstår risk för att gyttjan ska börja glida och då kommer jordskred att öka dramatiskt. Det har just upptäckts att de nybyggda migrantstäderna också står på jordskredsområdet, så de tvingas nu flytta igen. Centralregeringen har använt 120 miljarder yuan (ca 103 miljarder svenska kronor) i sina försök att kontrollera skreden och man går nu in i en tredje kontrollperioden. Ju längre tid reservoaren är i bruk ju fler jordskred kommer att inträffa. Att kontrollera skreden har blivit ett bottenlöst hål som aldrig kan fyllas igen.

Han säger vidare:

– Kinas regim hävdar att de har lagt undan 500 miljarder yuan (ca 428 miljarder svenska kronor) för att åtgärda det förgiftade vattnet, med ingen vet vart den här enorma summan pengar har tagit vägen och som ett resultat kräver nu regeringen en avgift från vanligt folk för att åtgärda vattenförgiftningen. För dessa korrupta tjänstemän är dammbygget det bästa sättet att tjäna pengar. Under åren då dammen byggdes har man funnit att tjänstemän omdirigerat projektfonder till andra ändamål eller ned i egen ficka.

Wang Weihuo pekar på att det inte finns utrustning för varning eller skydd i varken nya eller gamla byggnader som uppförts som bostäder i området kring reservoaren. Om dammen orsakar en jordbävning, översvämning, bergskred, jordskred eller lerglidning kommer det att medföra allvarliga skador för människors liv och egendom – konsekvenserna kan vara för ohyggliga för att begrunda.

Översatt från version