Kinesiska kommunistpartiet skyller på läkare för att undvika anklagelser om organstöld
En dödsdömd kinesisk fånge (Foto: AFP/Getty Images)


Det kinesiska kommunistpartiet gjorde nyligen en helomvändning och erkände att administrationen av organtransplantationer i Kina är oreglerad. Många läkare har illegalt gjort stora förtjänster på transplantationer där avrättade fångars organ används.

Analytiker menar att växande internationella påtryckningar för att undersöka organstölder från levande Falun Gong-utövare har lett kommunistpartiet till att försöka undvika internationella fördömanden genom ”uppriktiga erkännanden” och ”lagstiftande”. Med dessa handlingar hoppas man minska den internationella uppmärksamheten på sina moraliskt korrupta handlingar och undanröja alla hinder för att få stöd för OS 2008.

Ovanligt erkännande

Enligt en officiell kinesisk medierapport erkände Kinas vice hälsominister Huang Jiefu i sitt tal vid nationella konferensen för transplantationsteknologi i Guangzhou den 14 november helt öppet att regleringen av organtransplantationer i Kina är kaotisk. Många vinningslystna läkare har utnyttjat utländska besökare och salufört organ till mycket höga priser.

Huang menade att majoriteten av de transplanterade organen kommer från avrättade fångar. De som begår brott enligt Huang är kirurgerna och inte regimen. Han betonade att kommunistpartiet kommer att stärka den statliga kontrollen av organtransplantationer. De hårdare kraven kommer att inkludera förstärkt censur av transplantationskliniker, stränga förbud mot organhandel och ”transplantationsturism”.

Internationella nyhetsbyråer har noterat att detta är första gången som kommunistpartiet öppet erkänt att man använder organ från avrättade fångar vid transplantationer och att det finns allvarliga problem med regleringen av organhandeln i Kina. För bara en månad sedan förnekade kommunistpartiets hälsoministerium fortfarande att organhandel äger rum i Kina. Man hävdade då att majoriteten av organ som används vid transplantation i Kina kommer från frivilliga donatorer. Kommunistpartiet har anklagat BBC, Australiensiska Sky News och andra internationella nyhetsorgan för att sprida lögner.

Varför har kinesiska kommunistpartiet på en månad gjort en så dramatisk helomvändning i sin attityd gällande organtransplantation?

Förebyggande åtgärder för att säkra OS

Kommunistpartiets handlande på sistone är en del av en PR-strategi som man hoppas ska minska trycket från det internationella samfundet i frågan om illegala organtransplantationer, anser Stratfor, en välkänd konsultbyrå som sysslar med underrättelse- och säkerhetsfrågor. Deras studier antyder att kommunistpartiet arbetar hårt för att säkra att det internationella trycket i organhandelsfrågan inte ska hindra OS från att hållas i Peking som planerat.

Stratfor konstaterade i sin artikel ”China’s Preemptive Public Relations Strategy” den 17 november att kanadensarna David Kilgour och David Matas rapport om organstölder från levande Falun Gong-utövare, vilken publicerades tidigare i år, skapat allvarliga diplomatiska problem för kinesiska kommunistpartiet inom det internationella samfundet. Coalition to Investigate the Persecution of Falun Gong in China, som har administrativa kontor i både Washington D C och Ottawa har, genom sitt handlande, haft en stor inverkan på kommunistpartiets organstölder.

Kommunistpartiet fruktar att internationella människorättsgrupper kommer att använda den senaste rapporten om organstölder för att påverka potentiella sponsorer för OS 2008 i Peking negativt. Specifikt fruktar man att internationell uppmärksamhet kring de brutala organstölderna och handeln med organ ska leda till brist på sponsorer för OS.

Stratfors forskning indikerar att kommunistpartiet avser använda OS 2008 som en plattform för att etablera sig som en global supermakt. I och med detta kommer man försöka att komma undan den skugga som kulturrevolutionen och massakern på Himmelska Fridens Torg kastar över landet. Inom landet kommer OS att avleda de kinesiska invånarnas uppmärksamhet från ekonomin och det rådande sociala kaoset i Kina. Ett framgångsrikt OS i Peking kommer också att hjälpa till att befästa kommunistpartiets fortsatta auktoritet att styra landet.

Stratfor-rapporten menade att kommunistpartiet har lärt sig av den senaste anti-korruptionsrörelsen. Kommunistpartiet har nu insett att man genom att föra upp ett problem till ytan och öppet undersöka det kan hjälpa till att minska såväl inre som internationellt tryck på förändring. Huangs tal antydde att kommunistpartiet anammat samma strategi beträffande organstölderna för att eliminera kritik och hinder för OS 2008.

Anhöriga kunde inte veta

Enligt Amnesty International har antalet fångar som döms till döden i Kina konstant legat på mellan 2 000 och 3 000 per år de senaste fem åren. Enligt China Youth Dailys rapport 2003, när representanter av nationella folkkongressen uppmanade nationella högsta domstolen att se över fall med dödsdomar, så visade deras siffror på att ungefär 10 000 fångar dömdes till döden varje år. Enligt Chen Shi, direktör för China Organ Transplant Association, rapporterades dock närmare 12 000 organtransplantationer i Kina under 2005.

Enligt The Beijing News utfördes över 2 000 levertransplantationer i Kina under 2004. Den välkände kommentatorn Cao Changqing har frågat hur det är möjligt att antalet organtransplantationer i Kina har ökat märkbart på senare år trots att antalet avrättningar ligger på en jämn nivå.

Kommunistpartiet har offentligt hävdat att de alltid haft tillstånd från de dödsdömdas familjer att använda den avrättades organ för transplantationer. En artikel i Phoenix Weekly från 2005, ”An investigation on donation of organs of convicts sentenced to death”, som citerades av en kinesisk transplantationssajt (www.transplantation.org.cn/html/2005-10/254.html) lägger emellertid fram argument som motsäger kommunistpartiets offentliga deklaration.

I artikeln berättar journalisten Deng Fei om sin intervju med Peng Ming, chef för urologiska avdelningen på ett sjukhus i staden Zhengzhou i Henanprovinsen. Under intervjun visade Peng en anteckningsbok med svarta pärmar för Deng, vilken innehöll namn på dödsdömda fångar. Peng sade: ”Den här listan får inte avslöjas”, och vidare att det var ”omöjligt för de dömdas familjer att få reda på att organ togs ut efter avrättningen.”

Liu Dawen, chefredaktör på Frontier Magazine påpekade att långt innan de erkännanden som nu kommit från kommunistpartiet så har det varit ett obestridligt faktum att de rutinmässigt tagit organ från avrättade fångar. Detta enda offentliga erkännande tycks vara ett försök att förbättra partiets image hos världssamfundet. Det tycks också fungera som ett indirekt förnekande av de uppgifter om organstöld från levande Falun Gong-utövare som cirkulerar i internationell media.

Liu sade vidare, angående rapporterna om organstölder från Falun Gong-utövare: ”Kommunistpartiets ursprungliga avsikt var att hejda spridningen av rapporterna. Nyligen nämnde en lokaltidning i Guangzhou händelsen med dödslägret i Sujiatun. Visserligen hävdade tidningen att det var ett rykte som internationell media fabricerat och spridit, men bara att det omnämns visar att det är av stor betydelse för partiet.”

Kinaexperten Si Cangshan noterade nyligen att kommunistregimen är mycket rädd för två saker just nu: Den första är det stora antal människor som lämnar partiet och den andra är de fortsatta undersökningarna gällande den påstådda organstölden från levande Falun Gong-utövare i Kina.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/news/6-11-27/48589.html


Huang Jiefu, Kinas Vice Hälsominister. (Foto: Raveendran/AFP/Getty Images)

Huang Jiefu, Kinas Vice Hälsominister. (Foto: Raveendran/AFP/Getty Images)