Kinas kommunistparti styr landets rättssystem - del 5
Yiyang Xia. (Foto: Matthew Little/Epoch Times)


Det stora antalet utsatta Falun Gong-utövare och den sedan mer än tolv år pågående förtryckarkampanjen mot gruppen, har inneburit att genomslaget för kommunistregimens manipulation av Kinas rättssystem, vilken nämnts i tidigare delar av artikelserien, blivit betydande.

4. Ny fas: Skapa de dåliga lagarna.

På grund av att alla de metoder som använts mot Falun Gong-utövare, människorättsaktivister, advokater och konstnärer som Ai Weiwei, bryter mot Kinas egna lagar, har regimen utsatts för mycket kritik båda hemma och utomlands. Processen har nu gått in i ett skede i vilket det kinesiska kommunistpartiet, istället för att rätta sina fel, justerar lagarna så att de passar deras agerande.

Partiet har till exempel föreslagit ett tillägg till rättegångsbalken som legaliserar påtvingade försvinnanden. Trots att Falun Gong-utövare i stor omfattning utsatts för olagliga försvinnanden så fick fenomenet inte internationella rubriker förrän det drabbade den välkände konstnären och bloggaren Ai Weiwei.

Istället för att svara på det med att utreda vad som skett och straffa de skyldiga tillkännagav kommunistpartiet ett tillägg till rättegångsbalken som syftade till att legalisera påtvingade försvinnanden. Med det ville man eliminera risken för internationell och inhemsk kritik om att regimen bryter mot sina egna lagar.

Regimen har också gjort åtskilliga andra tillägg och skapat nya definitioner ifråga om andra lagar, som innebär att polisens makt utökas och har fått landet att i ännu högre grad likna en polisstat.

En av dessa lagar handlar om medborgarnas identitetskort. Vid en diskussion om förändringar i lagen skapade två förslag debatt som folkkongressens ständiga utskott lagt: Det ena handlade om att införa fingeravtryck på identitetskorten, skälen som angavs var terroristbekämpning, att försvåra förfalskning. Det andra ville tillåta polisen att kontrollera folks identitetsdokument på tågstationer, flygplatser och vid stora evenemang.

Hittills har polisen bara haft tillstånd att kontrollera medborgarnas id-kort vid nödsituationer eller om personen misstänkts för något brott.

Och nyligen godkände Nationalkongressens ständiga utskott ett förslag om att förstärka antiterroristinsatser. Förslaget definierar för första gången terroristhandling, terroristorganisation och terroriststyrka i kinesiska rättsdokument. Definitionerna är extremt vida samtidigt som de gör det lätt att förfölja människor för politiska eller religiösa skäl under rubriken antiterroristinsatser.

Varför inför regimen helt öppet så dåliga lagar? Det beror helt enkelt på att det är så kommunistpartiet svarar på kritiken om att det inte följer sina egna lagar. Hellre än att ändra sitt dåliga beteende i enlighet med lagen förändrar det lagarna så att de legitimerar dess usla gärningar.

Har det skett några framsteg?

Jag vill citera Clive Ansley, en kanadensisk expert på Kinas rättssystem:

”Kinesiska tjänstemäns vanligaste taktik för att avvisa kritiken … är att antyda att rättssystemet inte är perfekt men trots allt på väg åt rätt håll.”

”Med det antyder man att även om det tar flera år att utbilda hundra- eller tusentals poliser, åklagare och domare över hela landet till att följa lagen, så är ledarskapet fast beslutet att göra det. Att partiledningen verkligen vill skydda mänskliga rättigheter och göra landet till en rättsstat.”

”Verkligheten är dock den att ledarskapet i Peking inte bryr sig om att göra landet till en rättsstat vare sig på kort eller lång sikt. Tvärtom vidtar Kinas icke valda ledare olika åtgärder för att försäkra sig om att rättsstatsprinciperna aldrig införs i Kina så länge de bestämmer – vilket de anser är för alltid.”

Slutsats

Det är ingen hemlighet att Kina inte är ett demokratiskt land och att det politiska systemet kontrolleras av kommunistpartiet. Kommittéer påverkar varenda statligt organ. Den lagstiftande församlingen, Folkets nationalkongress, är bara ett kulissparlament som godkänner beslut som partiet redan har fattat.

Men det är inte så väl känt hur det kinesiska kommunistpartiet underminerar och kontrollerar rättssystemet. Jag har försökt förklarar hur denna dynamik fungerar och att Kina i praktiken är en rättslös stat.

Sammanfattningsvis: när man undersöker människorättsbrotten i Kina är det viktigt att hålla i minnet att vi inte har att göra med en stat där rättssystemet är etablerat och nu behöver justeras.

Vi har att göra med en regim som inte respekterar sina egna lagar. Istället bryter den systematiskt och avsiktligt mot dem och skapar metoder för att kringgå de lagliga rättigheter som ska skydda medborgarna.

Yiyang Xia är senior director för policy and research på HumanRights Law Foundation.

För källförteckning klicka här.

Översatt från engelska.