Kinas kommunistparti styr landets rättssystem - del 1
Yiyang Xia talade nyligen vid ett forum på Parliament Hill, Ottowa, Kanada. (Foto: Matthew Little/Epoch Times)


Del 1

Under de första 30 åren av det kinesiska kommunistpartiets numera 62-åriga maktinnehav fanns det inga riktiga lagar som kunde godtas enligt internationella standarder.

Det ansågs allmänt under den här perioden att lagar skulle skrivas i en grovhuggen form som inte gick in på detaljer. Det är oklart varifrån idén kom och hur den fick spridning.

De flesta fall beslutades direkt av partikommittéer. Hela rättssystemet kallades på kinesiska ”Gong Jian Fa”, vilket står för ”polisen, åklagarämbetet och domstolsväsendet” tillsammans.

Det avspeglar bristen på oberoende hos rättsväsendet gentemot den verkställande makten.

Efter kulturrevolutionen återupprättade kommunistpartiet anseendet för flera höga ledare som utsatts för förföljelse och utrensning under de kaotiska åren. Man beslutade att något slags rättssamhälle skulle skapas, på ett eller annat sätt.

Ledarnas tanke var från början att skydda sig från en återupprepning av det godtycke som rådde under kulturevolutionen. De insåg troligen inte att lagarna också kunde skapa problem genom att begränsa deras makt.

1979 delade kommunistpartiets centralkommitté ut interna order om att partikommittéerna inte längre fick besluta i rättsfall (1). Några månader senare bestämde partiet emellertid att det inte hade råd att inte kontrollera rättssystemet. Därför återinrättade centralkommittén den Centrala politiska och juridiska kommittén för att övervaka rättssystemet.

Denna kommitté upplöstes 1988 men efter massakern på Himmelska fridens torg året därpå återinrättades den än en gång. Centrala politiska och juridiska kommittén är nyckel för den som försöker förstå kritiken om att det kinesiska rättssystemet inte är självständigt .

De enheter som utför olika rättsliga arbetsuppgifter kallas gemensamt för Politiska och rättsliga systemet. På nationell nivå brukar man vanligen inräkna Ministeriet för allmän säkerhet (polisen) Riksåklagaren, Högsta domstolen, Justitiedepartementet och Ministeriet för statens säkerhet. De tillhör olika statsorgan. De tre ministerierna lyder under Statsrådet, medan Riksåklagaren och Högsta domstolen rapporterar till Nationella folkkongressen.

Hur övervakar då Politiska och rättsliga kommittén de enheter som utför det rättsliga arbetet?

1. Politiska och rättsliga kommittén verkar direkt under partiets centralkommitté. Dess ledare är medlem i kommunistpartiets mäktiga ständiga kommitté, Kinas viktigaste beslutsenhet. Det innebär att ledaren har högre rang än partiets alla ministrar.

2. Samtliga ledare för de ovan nämnda rättsorganen är medlemmar i Politiska och rättsliga kommittén. Inom partiet måste de följa kommitténs sekreterare.

3. Då och då kommer det pm från kommunistpartiets centralkommitté eller dess politiska och rättsliga kommitté, med direktiv till rättsliga instanserna. Dessa pm är inte skrivna i enlighet med konstitutionen och de begränsas inte heller av några andra lagar.

Dessutom är ledarna för de fem organisationerna ovan inte utsedda av Kinas parlament, Nationella folkkongressen eller det verkställande Statsrådet. Istället är de utsedda av Kommunistpartiets centralkommitté eller dess organisationsdepartement.

4. Därför är de rättsliga instansernas utövande av lagen influerat av kommunistpartiets politik.

5. När det gäller de enskilda rättegångarna, särskilt känsliga fall, rörande bland annat politiska dissidenter, mänskliga rättigheter, religion eller Falun Gong, så organiserar Politik- och rättskommittén ett möte.

De lokala ledarna för Allmänna säkerhetsbyrån, åklagarämbetet (som spelar rollen av allmän åklagare) och domstolen deltar i mötet. Alla frågor rörande fallet diskuteras och beslutas på mötet, även domen och längden på fängelsestraffet.

6. Justitieministeriet har behållit kontrollen över advokaterna, vilket visar på de juridiska yrkenas bristande oberoende. Alla advokater i Kina måste tillhöra en kommunistpartiledd advokatorganisation. Varje lokalorganisation verkar under den lokala Justitiebyrån, medan Kinas rikstäckande advokatorganisation lyder under Justitieministeriet.

Systemet säkerställer att advokaterna inte åtar sig fall som partiet inte vill att de ska jobba med. De senaste åren har medierna ofta berättat om människorättsadvokater som fått licenserna indragna sedan de tagit sig an känsliga fall med Falun Gong-utövare, kristna huskyrkor eller husrivningar. Det system som beskrivs ovan har gjort de godtyckliga indragningarna av advokatlicenser möjliga.

Översatt från engelska.