Karies vanligare hos hjärtsjuka barn
Barn med svåra hjärtsjukdomar riskerar att få sämre tandhälsa enligt en ny avhandling. Babyn på bilden har inget samband med artikeln.(Foto: AFP/Pascal Pavani)


Svårt hjärtsjuka barn har stor chans att överleva idag tack vare framsteg inom den specialiserade sjukvården.  Barnen drabbas dock oftare av karies och medicineringarna som barnen måste ta under en lång tid medför skador på tänderna, enligt en ny avhandling.

Av 1000 levande födda barn föds 8-10 med komplicerade medfödda hjärtfel. De här barnen måste ofta behandlas med läkemedel under en lång tid och vissa av medicinerna kan ge minskat salivflöde och vara skadliga på grund av att de löser ut mineral ur tandvävnaden.

Forskaren Linda Rosén vid Umeå universitet  har närmare studerat förekomsten av karies och dess orsaker hos hjärtsjuka barn.

I en av delstudierna jämfördes kariesförekomsten hos 41 hjärtsjuka barn. Det visade sig att de hjärtsjuka barnen hade mer karies i mjölktänderna än barnen i kontrollgruppen.

Umeåforskaren såg också att nästan en tredjedel av de 24 barn som fick hjärtsviktsmedicin hade lågt salivflöde. Barnen i den friska kontrollgruppen däremot hade alla normalt salivflöde.

Barnen som fick Digoxin (som stabiliserar oregelbunden hjärtrytm) hade mer karies än de som inte fick läkemedlet.

Linda Rosén tillfrågade också 183 allmäntandläkare om deras erfarenheter av tandvård för hjärtsjuka barn. Närmare hälften svarade att de hade en eller två barn i den patientgruppen och där hade de också uppmärksammat mer kariesförekomst än hos friska barn.

Föräldrar till barn med hjärtfel är inte lika nöjda med barnens tandvård som föräldrar till friska barn.

Barn med komplexa hjärtfel borde få tandvård hos specialiserade barntandvårdskliniker i synnerhet under de första levnadsåren, anser Linda Rosén.