Kan vetenskapen bevisa reinkarnation?


Reinkarnation är ett ämne som drar till sig stort intresse men som emellertid är svårt att studera på ett korrekt sätt. 1882 grundade forskare och medlemmar i andliga organisationer Sällskapet för övernaturlig forskning i London. Ett av dess främsta mål var att undersöka, publicera och beskriva de fenomen som utgjorde bevis för livet efter att ens fysiska kropp har dött.

Från 1882 till 1930 upptäckte franska och italienska medlemmar i sällskapet flera fall där människor mindes aktiviteter i sina tidigare liv. En del fall hade undersökts under långa perioder och var mycket övertygande. Den typ av metodik som användes för att få de här människorna att minnas sina tidigare liv följdes upp med ytterligare undersökningar av forskare som använde traditionella psykiatriska metoder.

En teknik som användes vid reinkarnationsforskning var terapi med hjälp av hypnos. En av de mest berömda forskarna inom övernaturliga fenomen i Frankrike, överste Albert de Rochas, var den förste som systematiskt använde terapi med hjälp av hypnos för att förmå försökspersonerna att minnas tidigare liv. Rochas upptäckte att även om försökspersonerna uttryckte ringa intresse för reinkarnation så kunde de ändå minnas aktiviteter från tidigare liv. Rochas sammanfattade sin forskning i en artikel som publicerades 1905.

1956 publicerades amatörhypnotisören Morey Bernsteins välkända bok om reinkarnation, ”The Search for Bridey Murphy”. I den här boken presenterade Bernstein ett av sina hypnosfall för sina läsare. Både läsare och forskare fascinerades av hans presentation av idéerna kring reinkarnation och av omfattningen av hypnotisk regressionsterapi som förekom i USA och i andra delar av världen.

Den stora efterfrågan och acceptansen för den här boken indikerade att reinkarnationsstudier hade funnit en legitim plats i den moderna västerländska vetenskapen och banat väg för ytterligare reinkarnationsforskning.

1960 publicerade Dr Ian Stevenson, berömd psykiater vid University of Virginia, en ögonöppnande och prisvinnande artikel, ”Bevis för minnen från tidigare liv”, i Journal of American Psychical Research. Den här artikeln betraktades som en introduktion till modern forskning om reinkarnation i västvärlden.

Sedan dess har Stevenson ägnat all sin kraft åt ytterligare reinkarnationsforskning. Under de följande 40 åren samlade han in mer än 2600 reinkarnationsfall från hela världen och publicerade tio böcker och en mängd forskningsartiklar. Många av dessa betraktades av andra forskare som banbrytande inom området reinkarnation.

Trots att Stevenson använde strikt, traditionell psykiatrisk metodik citeras hans böcker och artiklar av både traditionella och icketraditionella forskare i deras publikationer. Stevensons seriösa attityd, försiktiga stil och framträdande akademiska position gjorde att han vann respekt utan motstycke från samhället för sin forskning inom reinkarnation.

Den formella användningen av hypnotisk regressionsterapi i publicerad reinkarnationsforskning började med Denys Kelseys och Joan Grants bok ”Many Lifetimes”. Kelsey, berömd terapeut och medlem i British Royal Medical Institute, arbetade nära sin fru Grant, som sades ha övernaturliga förmågor. Tillsammans lade de grunden till forskning om reinkarnation med användning av icketraditionella hypnotiska regressionstekniker.

Det finns andra berömda och välkända forskare inom området reinkarnation. Bland dessa kan nämnas läkaren Helen Wambach, som hypnotiserade inte bara en person utan många personer i taget. Hon sammanfattade sina resultat baserade på en stor mängd data och drog slutsatser från dem som specifikt var relaterade till reinkarnation.

Läkaren Norris Netherton introducerade en metod i boken ”Past Lives Therapy” som lade betoning på nyckelord och meningar från sina försökspersoners egenhändigt skrivna rapporter.

Läkaren Edith Fiore fokuserade sitt arbete noggrant på fall som hade att göra med besittning och utvecklade en terapi som särskilt hanterade besittning.

Läkaren Scott Rogo gav ut en sammanfattning om forskningen inom reinkarnation före 1985 och pekade ut huvudpunkterna i debatten mellan reinkarnationsforskare och skeptiker.

Joel Whitton tog upp och forskade i fall som involverade det psykologiska fenomenet att kunna ett främmande språk utan att någonsin ha studerat det.

Roger Woolger, forskare inom ett brett ämnesregister med en speciellt djup förståelse inom analytisk psykologi, utvecklade en forskningsideologi för reinkarnation som betonade både teori och praktik.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/32927/