Jordbruksstöd räcker inte för att uppmuntra uthålligt lantbruk
En beräkningsmodell för "virtuellt vatten" kan utgöra ett mer realistiskt mått på olika jordbruksmetoders vattenförbrukning, föreslår en OECD-rapport. (Foto: Lionel Bonaventure/AFP)


Alltför ofta baseras jordbruksstödet i OECD-länder (Organisationen för ekonomisk utveckling och samarbete) väsentligen på ekonomiska faktorer, som inte uppmuntrar effektivt utnyttjande av vatten och ökar jordbrukets tryck på miljöresurserna, sägs det i en aktuell OECD-rapport.

”Trots att det förekommit en del reformer de senaste åren har OECD observerat att många medlemsländer fortsätter att stödja jordbruksproduktion med medel som också stimulerar införande av metoder som skadar miljön”, skriver en av huvudförfattarna.

Många ekonomiska strategier uppmuntrar intensifiering av jordbruksproduktionen, i synnerhet genom att reducera kostnaden per liter vatten eller för den energi som krävs för pumpning och bevattning. Detta ”tömmer grundvattenresurserna och ökar jordbrukets energiförlust”, vilket skadar miljön och har även en negativ effekt på jordbrukets ekonomi.

Relationen mellan jordbruk och vatten är komplex och ger konsekvenser som står i konflikt med varandra, framförallt på grund av att vatten är nödvändigt för bevattningsbaserat jordbruk, en metod som ofta leder till en försämring av vattnets kvalitet och kvantitet.

Ett av problemen är vattenkonsumtionen i jordbruket och dess nyttjandegrad. I Frankrike är omkring 45 procent av den totala konsumtionen avsedd för jordbruket. I flera regioner i USA, en av de viktigaste jordbruksproducenterna i världen, överstiger bevattningsmängden grundvattnets återhämtningshastighet.

Samhällen och industrier kan återföra omkring 85 procent av det vatten de använder till miljön, men så är inte fallet för jordbruket. Enligt Cemagref, en fransk organisation för forskning inom förvaltningen av vattenresurser, är nyttjandegraden i jordbruket 70 procent, vilket betyder att bara 30 procent av vattnet återförs till miljön.

Rapporten pekar ut de många konsekvenserna av överexploatering av vatten: floder och sjöar påverkas av reducerade vattenflöden; grundvattnet torkar ut och vattenekosystem bli sårbara. Allt detta ökar konkurrensen om vattnet mellan bönder och andra behov i samhället.

Många olika idéer erbjuds. På det vetenskapliga området skulle en indikator kallad ”virtuellt vatten” erbjuda ett redskap för utveckling av strategierna. Virtuellt vatten är ”den totala vattenkvantiteten som införlivas och konsumeras i produktionsprocessen”. Enligt Cemagref innehåller således 1 kg ris 1 500 liter vatten. 1 kg kött innehåller mellan 5 000 och 13 000 liter och en liter mjölk innehåller 800 liter virtuellt vatten.

När det gäller förvaltning av vattenresurser rekommenderar rapporten en bättre integration av principen ”förorenaren betalar”, som stärker böndernas rättigheter till gemensamma vattenresurser och ekonomiska medel för att främja teknologiska innovationer och effektivt vattenutnyttjande.

Författarna rekommenderar överensstämmelse mellan handlingsprogram och styrning på olika myndighetsnivåer. De uppmuntrar också beslutsfattare att betrakta vatten som en allmän vara, för att säkerställa dess bevarande och för att marknaden ska förstå vattenbristen.

OECD-rapporten kommer efter en vetenskaplig konferens inom samma ämne med många internationella aktörer. Enligt författarna är ”den huvudsakliga utmaningen att säkerställa att de vattenresurser som används inom jordbruket distribueras bättre för att producera mat på ett effektivt sätt, reducera föroreningarna till en miniminivå och att stödja ekosystemen, samtidigt som de sociala behoven tillfredsställs.”