Jordbruket kan skapa eget bränsle och gödsel
Halm och salix istället för naturgas kan minska växthusgaserna med 80 procent. (Foto: AFP)


Forskare på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har kommit fram till att jordbrukarna kan bli självförsörjande på drivmedel till sina maskiner, inklusive traktorerna. Gödsel kan de också producera själva och därmed slipper de diesel- och naturgasberoendet.

Istället för att använda naturgas vid framställningen av ammoniak till kvävegödselmedel har forskare vid SLU och JTI, Institutet för jordbruks- och miljöteknik, funnit att det skulle gå att använda halm eller salix (pil). När de båda processerna jämförs skulle utsläppen av växthusgaser minska med 80 procent med den nya metoden.

Halm eller salix rötas eller görs till biomassa. Den bränns upp fast med ett noga reglerat underskott av syre och då bildas syntesgas. Den gasen byts då ut mot naturgasen och processen kan då fortsätta vidare på samma sätt om tidigare.

Agronomen Serina Ahlgren på SLU har beräknat att man kan få ut ungefär 4 ton kväve från 1 hektar salix, vilket räcker för att gödsla ungefär 30 hektar vete. Hon har också räknat på hur fossilt traktorbränsle ska kunna ersättas av olika biodrivmedel.

Min studie visar att det finns stora möjligheter för lantbruket att byta ut den fossila dieseln som används i dagens traktorer, säger Serina Ahlgren i ett pressmeddelande.

Vissa av de studerade drivmedlen kräver dock modifierade motorer eller helt nya drivsystem. Därför kan det vara svårt att få ekonomin att gå ihop i inledningsstadiet utan stöd från samhället, menar Serina Ahlgren.

Skulle det här realiseras beräknas ungefär en tiondel av den svenska åkerarealen vara upptagen med att försörja lantbruket med drivmedel och kväve. Salix skulle då växa på åkermarken men om man istället använder halm som råvara behöver inte mark tas i anspråk och matproduktionen blir inte lidande.

Men man bör inte se detta som konkurrerande med andra användningar av åkermarken. Att producera drivmedel och kväve är en förutsättning för en fortsatt hög produktion av livsmedel, även när fossila bränslen tar slut eller blir för dyra att använda.

Serina Ahlgren har skrivit en avhandling med den långa titeln ”Crop Production without Fossil Fuel. Production Systems for Tractor Fuel and Mineral Nitrogen Based on Biomass”. Disputationen avser agronomie doktorsexamen. Avhandlingen försvaras den 17 december på Ultuna.