”Jag är privilegierad att få försvara Falun Gong-utövare"


Jag har skrivit åtskilliga brev om det fatala misstaget att anklaga Falun Gong-utövare för att använda ”en ond religiös organisation till att underminera statens lagar eller administrativa ordningsregler”. Jag förväntar mig av de ansvariga inom domstolsväsendet [i Kina] att de åtminstone kan respektera lagen och korrigera en sådant stort misstag.

Av alla de artiklar som jag skrivit har jag aldrig formulerat mina åsikter så omfattande om rättsväsendet som jag gjorde i ett brev adresserat till Folkets högsta åklagarmyndighet och Folkets högsta domstol. I detta brev som skrevs den 20 juli 2008 deklarerade jag: ”Ett stort misstag i det förgångna behöver omgående korrigeras för att uppmärksamma dess följder”.

Trots allvaret och oron som återspeglas i mina vädjanden har jag inte fått någon respons. Detta har självklart föranlett oväntade konsekvenser: Min advokatlicens beslagtogs tillfälligt och den advokatfirma som jag arbetade för avslutade mitt kontrakt.

För att de ansvariga inom domstolsväsendet ska inse allvaret av de misstag som de har gjort i domstolsmål som berör Falun Gong-utövare är detta långt ifrån tillräckligt för att enbart diskutera i ett brev. Man måste ta tillfället i akt när man utövar juridik. Jag har fått veta att Gu Li och Qiu Shujing (också känd som Qiu Shuping), Falun Gong-utövare i Jinzhoudistriktet, staden Dalian i Liaoningprovinsen, står inför domstol för anklagelsen att använda ”en ond religiös organisation för att underminera upprätthållandet av statens lagar eller administrativa reglementen”.

Gu Li har en advokat som försvarar hennes fall, medan Qiu Shujing inte har fått någon. Jag bestämde mig för att ta mig an Qiu Shujings fall i domstolen för att bevisa att hon är oskyldig. Följande är en kort redovisningen av domstolsförhöret.

Efter att de båda parternas identitet bekräftats, begärde jag av domaren, utifrån humanitära skäl, att man skulle ta bort handfängslen från de två damerna. Domaren avslog min begäran.

Under domstolsutfrågningen ställde till åklagaren den vilseledande frågan: “Delade ni ut Falun Gongs onda religiösa propagandamaterial?” Jag protesterade två gånger, och efter den andra frågan fick jag en varning av domaren som skrevs ner i domstolsprotokollet.

När det var min tur att ställa frågor till Qiu Shujing sade jag följande.

Fråga: Qiu Shujing, eftersom frågan “ond religion” är involverat i detta fall, berättade polisen eller åklagaren under hela processens gång vad definitionen av en ”rättfärdig religion” innebär när de kom i kontakt med dig?

Svar: Nej.

Fråga: Tycker du att rättsväsendet har rätten att bestämma huruvida en tro är en ond religion eller inte?

Svar: Nej.

Fråga: För brottet att “underminera upprätthållandet av statens lagar” måste man vara otillfredsställd med en specifik lag eller administrativ ordningsregel. Man måste hysa agg mot det och betrakta det som om det har sårat ens intressen. Är ni följaktligen otillfredsställd med någon av statens lagar eller administrativa ordningsregler?

Svar: Nej.

Fråga: Vet ni hur man går tillväga för att underminera upprätthållandet av en lag eller administrativa ordningsregler?

Svar: Nej.

Då började åklagaren plötsligt protestera. Jag kunde inte urskilja det exakta argumentet i hans protest. Domaren instämde emellertid med åklagaren och stoppade mig från att ställa fler frågor. Jag hade ändå ställt de nödvändiga frågorna.

Under korsförhöret använde sig åklagaren av en mängd ”bevis”, inklusive en persondator, en skrivare, broschyrer och DVD:s. Åklagaren ställde frågor kring varje enskilt bevismaterial. Det var uppenbart att åklagaren hade använt mycket av sin tid för att göra efterforskningar kring det här målet.

Vi hade inga bevis att presentera inför domstolen. Inte heller hade jag för avsikt att gräva ner mig i bevismaterial. Jag ville med andra ord försvara henne såsom oskyldig, baserat på Qiu Shujings bekännelse om att producera ett stort antal sanningsklargörande arbeten.

Innan jag skulle framföra mitt försvarsuttalande planerade jag att dela ut kopior av Artikel 300 i Kriminallagen till jurymedlemmarna och åklagarna, så att de skulle ha någon form av referens i sina händer, medan jag framförde mina juridiska åsikter. Men domaren avslog min det. Jag var tvungen att läsa högt ur de tre paragraferna av Artikel 300 i Kriminallagen innan jag började bygga upp mitt försvarstal.

Innehållet av Artikel 300 i Kriminallagen:

Paragraf 1: Vem som helst som organiserar eller använder vidskepliga sekter eller hemliga sällskap eller onda religiösa organisationer, eller använder feodala vidskepligheter för att underminera upprätthållandet av statens lagar eller administrativa ordningsregler, skall dömas till ett visst tidsbestämt fängelsestraff om inte mindre än tre år och inte mer än sju år. Om omständigheterna är särskilt allvarliga, skall lagöverträdaren dömas till ett visst tidsbestämt fängelsestraff om inte mindre än sju år.

Paragraf 2: Vem som helst som organiserar eller använder vidskepliga sekter eller hemliga sällskap eller onda religiösa organisationer, eller använder feodala vidskepligheter för att bedra en annan person och orsakar den personens död, skall denne straffas enligt bestämmelserna för den föregående paragrafen.

Paragraf 3: Vem som helst som organiserar eller använder vidskepliga sekter eller hemliga sällskap eller onda religiösa organisationer, eller använder feodala vidskepligheter för att våldta en kvinna eller lura till sig [en persons] tillhörigheter, skall betraktas som kriminell och straffas enligt bestämmelserna för Artikel 236 och Artikel 266 i den här lagen.

Det finns fyra grundläggande element i Kinas kriminallag: objektiva pretentioner, subjektiva pretentioner, subjektiva aspekter och objektiva aspekter. Genom att tillämpa dem på de tre paragraferna av Artikel 300 i Kriminallagen, är det uppenbart i både paragraf 2 och paragraf 3, att det helt klart objektivt handlar om ett brott. För att någon följaktligen, enligt paragraf 1, ska ”underminera upprätthållandet av statens lagar eller administrativa ordningsregler” måste det var ett objektivt brott, det vill säga en specifik lag eller administrativ ordningsregel. Här är statens lagar inskrivna med administrativa ordningsregler; de måste vara relativt begränsade och inte inkludera juridiska förklaringar eller utslag från olika departement etcetera. I det här fallet kan vi emellertid inte hitta en specifik statlig lag eller administrativ ordningsregel, själva tillämpandet som har underminerats av de åtalade ifråga.

Allmänna offentliga handlingar i Kina som bidrar med en auktoritär förklaring av förståelsen och tillämpningen av Kriminallagen, visar helt enkelt att man måste ha en avsikt i form av subjektiv pretention för att begå ett brott som innefattar någon som helst paragraf i Kriminallagen. I det här fallet kan man emellertid inte ens hitta något objektivt brott, än mindre huruvida Qiu Shujings subjektiva pretentioner var avsiktliga eller oavsiktliga vad gäller att underminera upprätthållandet av statens lagar. På samma gång är att annat grundläggande element, den objektiva pretentionen, över huvud taget inte relevant. Omfattningen som Qiu Shujing underminerade upprätthållandet vilken som helst lag eller orsakade social skada eller juridisk konsekvens är helt och hållet otillämplig. När man använder anklagelsen mot Qiu Shujing saknades med andra ord tre eller fyra grundläggande element.

När det gäller detta fall vill jag, som advokat, föreslå följande slutsats.

1. Definitionen och distinktionen som innefattar en “rättfärdig religion” eller en “ond religion” hör inte hemma inom det juridiska området över huvud taget. Det är ett ämne som hör hemma inom området tro. Det har argumenterats om rättfärdiga religioner och onda religioner ända sedan religioner har funnits i det mänskliga samhället. I dagens samhälle betraktas inte kristendomen som en ond religion. Under de första 300 åren efter kristendomens grundande förföljdes den emellertid som en ond religion. Eftersom distinktionen mellan en rättfärdig religion och en ond religion inte är en juridisk fråga, är det att lägga in begreppet ”ond religion” i en paragraf i lagen emot det samtida rättssystemets anda. Därför kan inte den första halvan av anklagelsen i det här fallet – det vill säga ”att använda onda religiösa organisationer”, enligt försvarsadvokatens åsikt – tillämpas. På samma gång är detta inte huvuddelen eller huvudfrågan i anklagelsen som tagits upp i målet. När allt kommer omkring handlar det om vilket tillvägagångssätt man väljer att tillämpa: huruvida en tro är en ond religion eller inte kan inte klarläggas i en diskussion här.

2. Huvuddelen och huvudfrågan i anklagelsen i detta fall ligger i ”underminering av upprätthållandet av statens lagar eller administrativa ordningsregler”. Falun Gong-utövaren Qiu Shujing vet inte om vilken ”lag” eller ”administrativ ordningsregel” som skadar hennes intressen, än mindre hur den ”underminerar upprätthållandet” av lagen. I själva verket kommer åklagaren inte att hitta att upprätthållandet av någon som helst lag eller administrativ ordningsregel har ”underminerats” av Qiu Shujing.

För att fastställa brottet “att använda onda religiösa organisationer för att underminera upprätthållandet av statens lagar eller administrativa ordningsregler” måste man ha intentionen i form av den subjektiva pretentionen innan något som helst brott har begåtts. Falun Gong-utövaren Qiu Shujing vet inte ens om vilken lag eller administrativ ordningsregel som hotar hennes intressen. Att således diskutera huruvida hennes handlingar var avsiktliga eller oavsiktliga är otillämpligt.

Att underminera upprätthållandet av lagarna är inte det samma som att bryta mot ett regelsystem. En vanlig människa vet inte ens om hur det går till när man underminerar ”upprätthållandet” av en lag.

Sammanfattningsvis är det försvarsadvokatens åsikt att oavsett huruvida det så kallade beviset som presenterats i domstolen i det här målet är faktabaserat, och oavsett mängden bevismaterial – så länge som dessa ”bevis” inte kan bevisa att Qiu Shujing avsiktligt stört eller underminerat upprätthållandet av en specifik lag eller administrativ ordningsregel (det vill säga att omsätta detta i sociala aktiviteter) eller har orsakat sociala skador – har inte domstolen rätt att åtala henne som baserar sig på denna artikel i Kriminallagen. Av det vi kan se nu – är interneringen, arresteringen och åtalet som har pågått – totalt felaktigt. Till följd av detta begär jag av domstolen att omedelbart meddela att Qiu Shujings är oskyldig och frisläppa henne.

Uppenbarligen förväntade sig inte åklagaren att jag skulle använda ett sådant här försvar. Han tog upp alla anklagelserna baserat på fakta, och jag kommenterade inte dessa fakta – jag försvarade bara min klient genom att använda mig av lagen. Så länge som det inte är ett brott baserat på lagen – hur mycket bevis som än presenteras – kan det inte betraktas som ett juridiskt bevis. För att motsätta sig mitt försvar använde åklagaren en mening i sitt uttalande: ”Att använda onda religiösa organisationer för att underminera upprätthållandet av lagarna.”

Åklagarens reaktion i domstolsutfrågningen indikerade att han ordentligt hade gått igenom målet, svarade snabbt och var klar i tanken. Han kommer att göra ett bra arbete med många andra åtal. Frågan som han fick ta sig an i dag kan te sig svår eftersom hela Kinas rättssamhälle inte kan utmana den.

Domaren gav mig sedan ytterligare ett tillfälle för att framföra ett tal. Jag påpekade att åklagarens uttalande är en missuppfattning av paragraf 1 av Artikel 300 i Kriminallagen. Jag ställde en fråga till honom för att klargöra min åsikt: ”Om onda organisationer kan användas för att underminera upprätthållandet av lagarna, varför är det då nödvändigt att ha paragraf 2 och paragraf 3 under Artikel 300?”

Genom hela domstolsförhöret hade jag turen att helt och hållet kunna lägga fram min åsikt.

Efter domstolsförhöret lämnade jag över till domstolen, som ett tilläggsdokument till mitt försvarsuttalande, en kopia av min artikel, ”Ett stort misstag i det förgångna behöver omgående korrigeras för att uppmärksamma dess följder”.

Det är ett misstag när varken de som begick det eller de som bevittnade det, inte lyckades inse att det är nonsens – ingen fann det märkligt. Så fort som någon påpekar det och någon ger det lite eftertanke kommer de emellertid att inse dess absurditet och att man måste stoppa ett sådant misstag. Jag tror inte att Jinzhous distriktsdomstol öppet kommer att bryta mot stipulationerna i Artikel 300 i Kriminallagen, och kommer inte att våga ge en fällande dom rörande de involverade två oskyldiga ifråga.

Jag hoppas också att folk inom Kinas rättsväsende och utomlands samt de som bryr sig om rättssystemets situation i Kina, att man på ett enkelt sätt analyserar de kriminella anklagelserna mot Falun Gong-troende, helt och hållet utifrån rättssystemets perspektiv och utifrån de fyra grundläggande elementen som innefattar ett brott. Det lär nog bara ta några minuter och du kommer att förstå hur det uppenbarligen är ett misstag att ta till anklagelsen ”att använda onda organisationer för att underminera upprätthållandet av statens lagar eller administrativa ordningsregler”. När det gäller den brutala och allvarliga skadan som Falun Gong-utövare fått utstå under förföljelse under denna anklagelse de senaste nio åren är det bortom räckvidd för den här artikeln.

Översatt från engelska: http://en.epochtimes.com/n2/china/wang-yonghang-privileged-to-defend-falun-gong-practitioners-5904.html

Kinesisk version: http://epochtimes.com/gb/8/8/29/n2245647.htm