Inkomst och arbetsmiljö påverkar vår hälsa


Hur påverkar inkomst och arbetsmiljö hälsan? Kan en stark känsla av sammanhang påverka hur vi reagerar på vår arbetsmiljö? Ökar arbetsmiljöpåfrestningar risken för stroke (slaganfall)? Dessa frågor besvaras i en ny avhandling av Susanna Toivanen vid Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa, CHESS, vid Stockholms universitet och Karolinska Institutet.

Ojämlikhet i hälsa innebär systematiska skillnader i hälsa mellan olika grupper i samhället. I sin avhandling visar sociologen Susanna Toivanen bland annat att låga inkomster ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Det är också skillnader mellan män och kvinnor. Män påverkas mer av inkomst, medan kvinnors hälsa påverkas mer av arbetsmiljön.

– Inkomst och arbetsmiljöfaktorer har en självständig betydelse för uppkomsten av hjärt- och kärlsjukdomar, försämrat psykiskt välbefinnande och värk i muskler och leder. Vilka faktorer som är viktigast för de olika typerna av ohälsa skiljer sig mellan kvinnor och män. Exempelvis tycks inkomst ha större betydelse för mäns risk för hjärt-kärlsjukdomar medan faktorer i arbetsmiljön har större betydelse för kvinnors risk för hjärt- och kärlsjukdomar och försämrat psykiskt välbefinnande, säger Susanna Toivanen vid CHESS. 

Vår inställning till livet i stort, som kan mätas som en stark känsla av sammanhang, tycks skydda oss mot den skadliga effekten av hög fysisk belastning och minskar således risken för värk i muskler och leder menar Susanna Toivanen. Men även de med en stark känsla av sammanhang hade en ökad risk för ohälsa när de utsattes för arbetsmiljöpåfrestningar, men riskökningen var mindre jämfört med dem med en svag känsla av sammanhang.

– Alla kokar men vid olika temperaturer, konstaterar Susanna Toivanen.

Resultaten i avhandlingen visar också att risken för stroke är högre för kvinnor och män i yrken med få möjligher till beslut än för dem i yrken med högt beslutsutrymme.

– Det vetenskapliga intresset för psykosociala arbetsmiljöfaktorer och risken att drabbas av stroke har hittills varit litet, och resultaten från de få befintliga studierna är motsägelsefulla. Dessa nya fynd som avhandlingen presenterar är viktiga för den framtida forskningen om arbetsmiljöns betydelse för stroke, konstaterar Susanna Toivanen.

Avhandlingen om arbetsrelaterad ojämlikhet i hälsa baseras på statistisk bearbetning av ett flertal svenska datamaterial, bland annat levnadsnivåundersökningar och olika register.

Avhandlingens titel: Work-related Inequalities in Health. Studies of income, work environment, and sense of coherence.