Industrin vill leda miljöarbetet
Här stiger rök upp från en fabrik i Åre-trakten. Med vindarnas hjälp blir trakten också negativt miljöpåverkad av andra. (Foto: AFP / Olivier Morin)


IF Metall, med 320 000 aktiva medlemmar, har granskat miljöfrågan. Industrins beroende av fossila energikällor måste minska och processer och produkter behöver effektiviseras. En rapport är framtagen som bland annat tar upp de stora utmaningarna från den nya offensiva klimatpolitik, som blivit följden av klimatförändringarna.

Omställning till mer miljövänligt beteende inom industrin pågår redan och rapporten beskriver hur tolv företag redan arbetar med att minska sin påverkan på miljö och klimat. En slutsats är att företagens olika förutsättningar och olika miljömål ibland står i konflikt med varandra, dessutom går anpassningen för långsamt.

IF Metall påpekar i rapporten att man i miljödebatten felaktigt kan få intrycket att industrin i Sverige inte värnar om miljön. Sedan 1990 har två tredjedelar av industrins svavelutsläpp minskat enligt Ångpanneföreningens energi- och miljöfakta. Näringslivets processutsläpp av kväveoxider har minskat från 50 000 ton 1990, till 15 000 enligt IVL Svenska Miljöinstitutet och nya bilar har fått katalytisk avgasrening vilket också minskat de flyktiga organiska ämnena.

Industrin stod för 26 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser år 2005. Järn- och stålindustrin och kemiindustrin har ofta energikrävande processer och de släpper ut växthusgasen koldioxid. Utsläppen från förbränning väntas öka främst inom kemisk industri och verkstadsindustri med ökad produktion.

IF Metalls rapport vill visa att alla måste vara medvetna om vilka sociala konsekvenser nya regleringar på miljöområdet kan få på sysselsättningen och även för social välfärd. Det är bra att vara medveten om att omställningar i arbetslivet kan komma att drabba IF Metalls medlemmar framöver.

Just medvetenheten om verksamhetens inverkan på miljön ger Sverige en konkurrensfördel anser rapportskrivaren. Det leder också till att många industriföretag med verksamhet i utvecklingsländer kan sprida kunskap och teknik inom energi- och miljöteknikområdet.

Ett avsnitt av rapporten handlar om några industriföretags lösningar på olika miljöproblem. Industriföretag har med sin tillverkning påverkat miljön under mer än 150 år men:

– Hos forskare, regeringar och industriföretag finns en tilltro till att den tekniska kunskap som förvärvats inom industrin under mer än 150 år nu ska kunna användas för att minska produkters och processers inverkan på miljön.

Det finns emellertid faktorer som begränsar industrins möjligheter till en mer hållbar produktion och miljövänligare produkter. Ett exempel på det är cementtillverkning där kalken i sig släpper ut 60 procent av cementindustrins koldioxidutsläpp. Att minska råvaran kalk går inte i kallt klimat där cement behöver ha tidig hållfasthet. Så här står slutproduktens kvalité i konflikt med utsläppsmålet.

De stora utmaningar som det många gånger handlar om för industrin handlar om att anpassa sig till ett samhälle som vill begränsa utsläppen. Att misslyckas är inte ett acceptabelt alternativ för vare sig miljö, klimat eller sysselsättning skriver rapportskrivaren. IF Metalls bedömning är att det finns goda möjligheter för industrin i Sverige och att industrin hellre leder utvecklingen än låter sig ledas av den.

Källa: IF Metalls rapport: Hotet mot vår miljö. Industrin – en del av lösningen