Hushållen släpper ut mest växthusgaser
Lådcykel istället för bil, en vanligare syn i framtiden? Den här lådcykeln har plats för tre barn och är en variant som har en liten elmotor till hjälp. Hushållens utsläpp av växthusgaser minskar, men en stor del utgörs av det privata bilkörandet. (Foto: Eva Sagerfors /Epoch Times Sverige)


Hushållens utsläpp av växthusgaser toppar statistiska centralbyråns (SCB:s) statistik över växthusgasutsläppen i Sverige, räknat per bransch. Totalt sett minskar utsläppen. Sedan 90-talet minskar hushållens utsläpp. Omställning till fjärrvärme är en anledning. En stor bit som återstår är utsläppen från bilar.

Ny statistik från SCB för 2008-2013 visar att de största bidragen till utsläppen av växthusgaser kommer från hushållen, jordbruket och el-, gas- och värmeverken. 2013 släppte vi ut 63 miljoner ton koldioxidekvivalenter, varav cirka 10 miljoner ton kom från hushållen. Trenden är dock minskande.

”Om vi leker med tanken att alla hushåll skulle ställa bilen och inte använda den nästa år då skulle större delen av hushållsutsläppen försvinna.” – Maria Lidén, SCB

– Det stora är förändrade uppvärmningssystem, många är uppkopplade på fjärrvärmenätet och man har gått ifrån oljepannan. Det är en trend som har pågått sedan tidigt 90-tal. Nu är den största utmaningen för hushållen utsläppen från personbilar, det är den största delen av hushållsposten, säger Maria Lidén, ansvarig utredare på SCB.

I hushållens utsläpp i SCB:s statistik räknas bara vad man åstadkommit själv, genom till exempel eldning i värmepanna och att man kör sin egen bil. Fjärrvärme, som till stor del kommer från biobränslen, räknas till värmeverkens utsläpp. Hushållens konsumtion räknas inte heller in.

Mellan 1990 och 2014 har Sveriges totala utsläpp av växthusgaser minskat med 24 procent, enligt Naturvårdsverket. Deras prognos visar att minskningen av utsläpp kommer att fortsätta, men det räcker inte till för att nå nollvisionen till 2050.

– Om vi leker med tanken att alla hushåll skulle ställa bilen och inte använda den nästa år då skulle större delen av hushållsutsläppen försvinna. Det är den viktigaste biten. Det finns mer saker som hushållen kan göra, men det är kopplat till hushållens konsumtion. Det är också viktigt för att skona klimatet, även om det inte syns i våra siffror, säger Maria Lidén.

FAKTA: Koldioxidekvivalent
För att kunna jämföra klimatpåverkan från utsläppet av olika växthusgaser räknar man om dem till koldioxidekvivalenter. Olika gaser påverkar olika mycket. FN:s klimatpanel har beräknat gasers olika växthusgaspotential, som används när man vill bedöma utsläpp av växthusgaser.

Andra områden som också minskar sina utsläpp är inrikes transporter, jordbruket och industrin, enligt Naturvårdsverket. Färre djur och en ökad produktivitet inom jordbruket minskar utsläppen. Industrins (processutsläpp och förbränning) utsläpp minskar till viss del tack vare en övergång från fossila till biogena bränslen.

Goda möjligheter att sänka utsläppen av växthusgaser enligt FN:s nya rapport