Högre elnätsavgifter att vänta
Några yrkesmän jobbar uppe på en elstolpe. (Foto: Daniel Garcia/ AFP)


Elnätskunder kommer att få betala ytterligare 7 miljarder 2012 visar en beräkning från Sweco, men enligt Energimarknadsinspektionen är det bara ett räkneexempel. Maud Olofsson föreslår en reglering av tillsvidareavtalen.

Konsumenterna kan inte själva välja elnät. Man får finna sig i att betala till det kraftbolag som äger nätet där man bor, det är ett så kallat naturligt monopol. Energimarknadsinspektionen, EI, har i uppgift att övervaka och kontrollera marknaden och priset, men tvingas man betala ett överpris är det inte mycket man kan göra åt saken.

Det är helt i sin ordning att bolagen tar betalt för drift, underhåll och avkastning på investerat kapital. EI ska godkänna kraftbolagens beräkningar, men under 2012 kommer beräkningssättet att ändras.

Av den anledningen lät bland andra företrädare för hyresgäster och fastighetsägare konsultföretaget Sweco räkna ut vad den nya metoden skulle kosta kunderna. Resultatet oroade gruppen av flera orsaker.

De hävdar att prismodellen inte är konsekvent. Den visar på oskäligt höga intäkter som skulle leda till att kunderna får betala närmare 7 miljarder mer per år i elnätsavgifter. Dessutom hade Sweco inte gjort någon konsekvensanalys.

Exempel på problem med prismodellen är hur avkastningen på eget kapital beräknas. En del elledningar är till exempel gamla, men i modellen antas hela nätet vara nytt. Avkastningen skulle därför bli skyhög. Å andra sidan, när man beräknar underhållet tar man hänsyn till att nätet är gammalt.

Kraftbolagen har därför ingen drivkraft till att pressa sina kostnader och inte heller att effektivisera verksamheten. Gruppen kräver att prismodellen ses över på nytt och att en konsekvensanalys görs innan den införs.

EI:s generaldirektör Yvonne Fredriksson svarade med en artikel i DN på torsdagen.

”Eftersom du som kund inte kan byta elnätsföretag, så kontrollerar vi på EI varje år att företagen inte tar ut för mycket. Den nya förhandsregleringen av elnätsavgifterna följer samma grundprinciper som tidigare. Den stora skillnaden är att avgifterna blir mer förutsägbara fyra år framåt.”

Från och med 2012 införs ny lagstiftning för hur elnätsföretagens avgifter ska kontrolleras, skriver Fredriksson i sitt inlägg. EI kommer att ”nagelfara deras underlag grundligt” innan beslut fattas om hur mycket de får ta ut.

Fredriksson menar att Swecos rapport grundar sig på vissa antaganden som bör ses som ett räkneexempel, och ska inte tas som en sanning utan som ett exempel på hur olika parametrar kan slå.

Generaldirektören menar att kunderna nu ska få en jämn avgift istället för stora pristoppar och att kraftbolagen inte får ta ut mer pengar av kunderna, sett över en längre period.

Centerpartiledaren Maud Olofsson, tillika näringsminister, lät publicera en debattartikel på DN på torsdagen. Däri förklarar hon vad hon anser vara den troliga anledningen till partiets tillbakagång. Bland annat att många har upplevt att ”vi stått på elbolagens sida och inte på konsumenternas”.

”I dag presenterar vi ett förslag som går ut på att skydda dem som av olika anledningar inte har kunnat eller inte gjort ett aktivt val, och i stället tilldelats ett så kallat tillsvidarepris. Det handlar om uppemot en fjärdedel av alla elkunder i Sverige. Tillsvidareavtal är många gånger väsentligt dyrare än andra typer av avtal, det kan handla om tusentals kronor i högre kostnader för en vanlig villaägare.”

Med andra ord föreslås en prisreglering av tillsvidareavtal.

Var tredje svensk känner oro för sin kommande elräkning, visar en undersökning från Nordea.