Höga halter av miljögifter i fisk
I fet fisk som strömming är halter av miljögifterna dioxiner och PCB är fortsatt höga. Miljögifterna har en negativ påverkan på immunförsvaret, utvecklingen av hjärnan, nervsystemet, fortplantningsförmågan och kan orsaka cancer.(Foto: AFP/Jens Buttner)


Fisk är nyttigt men idag måste konsumtionen av fet fisk begränsas på grund av att de innehåller miljögifterna dioxin och PCB. I fisk från Östersjöområdet men även i sik från Vänern fortsätter halterna att vara höga, visar en rapport från Livsmedelverket.

Livsmedelverkets analyser av fisk som gjorts under 10 års tid visar att halter av miljögifterna dioxin och PCB till och med är över de högt satta gränsvärdena.

I strömming, vildfångad lax och öring från Östersjön, Vänern och Vättern samt i sik från Vänern och röding från Vättern var halterna av dioxiner och PCB oväntat höga.

I strömming är halterna av miljögifter högst i Bottenhavet och Bottenviken där de ofta överskrider gränsvärdena. I sik från Bottniska viken var halterna däremot låga.

Söder om Ålandshav är halterna höga i strömmingen men överskrider sällan gränsvärdena.

Ju fetare och äldre fiskarna är desto högre halter av miljögifter har de samlat på sig.

I Sverige är det till skillnad från övriga länder i Europa tillåtet att sälja viss fisk med högre halter av dioxin och PCB under förutsättning att man informerar om riskerna.

PCB och dioxiner är två hälsofarliga ämnen som fått stor spridning i miljön. PCB har tidigare använts inom industrin och i vissa byggprodukter men förbjöds på 1970-talet.

Dioxiner uppkommer vid tillverkning av kemikalier som innehåller klor och vid exempelvis förbränning av sopor. Båda ämnena har en lång nedbrytningstid.

En stor del av spridningen av miljögifterna sker genom atmosfäriskt nedfall.

Eftersom de är fettlösliga så lagras de under en lång tid i fettet hos både människor och djur.

Barn och foster är känsligare för gifterna och gifterna kan föras över till barnet via moderkakan och bröstmjölken.

”Miljöföroreningar finns i naturen och det är tyvärr vår bistra verklighet. De vilda fiskarna lever där de lever och får i sig giftiga ämnen genom sin föda. Är du osäker på vilken fisk som är bra att äta så kan du få mer information på www.nyttigfisk.se”, säger Emma Halldin Ankarberg, toxikolog vid Livsmedelsverket, i ett pressmeddelande.

Livsmedelsverkets kostråd

Dioxin och PCB finns främst i fet fisk som strömming från Östersjön, vildfångad lax och öring från Östersjön, Vänern och Vättern, sik från Vänern och röding från Vättern.

Kostråd:           
•    Kvinnor i barnafödande ålder, gravida och ammande samt barn under uppväxten: högst 2-3 gånger/år
•    Övriga vuxna: högst 1 gång/vecka