Höga halter arsenik i brunnar


Brunnsägare i riskområden uppmanas ta prover på sitt vatten efter det att det konstaterats för höga halter av det cancerframkallande ämnet arsenik i dricksvattnet på flera håll i Sverige. Ämnet ökar risken för cancer.

På flera håll i Sverige är halterna av det cancerframkallande ämnet arsenik för höga i dricksvattnet. Nu uppmanas brunnsägare i riskområdena och ta prover på sitt vatten.

Det finns flera områden i Sverige där berggrunden är rik på grundämnet arsenik. Ämnet ökar risken för cancertumörer i hud, lungor, urinblåsa och njurar.

Statens geologiska undersökningar (SGU) har nu i samarbete med Statens strålskyddsinstitut (SSI) kartlagt arsenikhalten i enskilda, bergborrade brunnar i hela landet.

Kartläggningen visar att halterna generellt är låga. Men i Västerbotten (särskilt Skelleftefältet), samt områdena kring Sollefteå, Enköping och Smedjebacken ligger halterna i grundvattnet över gränsvärdet på tio mikrogram per liter.

– I de här områdena tycker jag att man ska testa sitt eget vatten. Men bor man i andra delar av landet och känner sig orolig kan man självklart testa där också, säger Britt-Marie Ek, statsgeolog vid SGU.

Den som vill testa sitt vatten ska vända sig till sin kommun. Enligt Ek brukar det vanligtvis kosta några hundralappar.

Av de brunnar som SGU och SSI har testat har man uppmätt förhöjda halter av arsenik i 1-2 procent av brunnarna. Men enligt Ek kan man inte dra slutsatsen att en så stor andel svenska brunnar har för höga halter eftersom fler prover tagits i områden där man vet att arsenikhalten i berggrunden är hög.

Enligt Institutet för miljömedicin visar amerikanska studier att livstidsrisken för cancer orsakad av arsenik är 0,1-0,3 procent vid ett dagligt intag av en liter dricksvatten med en arsenikhalt på tio mikrogram per liter, vilket är gränsvärdet inom EU. En ökad exponering ökar cancerrisken.

Socialstyrelsen har nu inlett ett test av de vattenfilter mot arsenik som finns på marknaden. Först nästa år kommer resultaten att finnas tillgängliga för allmänheten.

Myndigheten har också startat ett projekt med en databas över dricksvattenkvalitén i landet. Där ingår i nuläget inte uppgifter om arsenik.