Gränskontroll av radioaktivitet aktualiserad
Inga odlade gurkor från Fukushima ska kunna passera gränser till Sverige, om handeln med Japan var sådan. Odlaren kontrollerar om det finns radioaktivitet på hans gurkor. (Foto: Yoshikazu Tsuno / AFP)


För knappt ett år sedan blev regeringen uppmärksam på att radioaktiva ämnen kan komma in i Sverige från länder utanför EU utan någon egentlig kontroll.

Nu har regeringen gett Tullverket och Strålsäkerhetsmyndigheten i uppdrag att utreda hur samhället kan kontrollera radioaktiva ämnen vid vår gräns. Myndigheterna ska även identifiera eventuella brister och lämna förslag hur de ska hanteras.

Miljöminister Andreas Carlgren säger i ett pressmeddelande att katastrofen i Fukushima, Japan, har aktualiserat frågan.
– Det ska finnas ett effektivt system för att kontrollera huruvida radioaktivt kontaminerat gods når Sverige på legal eller illegal väg. Uppdraget till myndigheterna ska klarlägga om det behövs förbättringar.

Resultatet ska redovisas till regeringen senast 29 februari 2012.