Genom EU får Sverige kraft
Spanska kungen Juan Carlos (hö) och svenska utrikesministern Carl Bildt (mitten) på en ceremoni för det spanska EU-presidentskapet i Spanien. (Foto: AFP/Alberto Martin)


Utrikesminister Carl Bildt presenterade på onsdagen regeringens utrikesdeklaration, i vilken synen på Sveriges utrikespolitik beskrivs. Bildt började sitt tal med: ”Vår värld står inför stora utmaningar som bara kan lösas i bred samverkan.” Ett annat ord för samverkan är att samarbeta, och det gäller det nu att göra när klimatförändringarna tär på demokrati och mänskliga rättigheter i världen.

Numera är Sveriges utrikespolitik en del av den europeiska utrikespolitiken och det handlar i vardagen om att vara med och utforma och föra ut den.

Det är genom Europa som vår röst får tyngd och våra insatser kraft, sade Bildt.

Den gemensamma säkerhetspolitiken innebär att Sverige tar solidariskt ansvar för Europas säkerhet.

Sverige kommer inte att passivt åse om ett EU-land eller nordiskt land blir utsatt för en katastrof eller ett angrepp. Bildt förväntar sig samma sak från medlemsländerna om Sverige drabbas.

Att driva utvecklingen framåt på miljö- och klimatområdet är ”en för världen avgörande fråga” vilken kräver nya former av internationellt samarbete. Bildt menat att de existerande internationella institutionerna har svårt att effektivt hantera vår tids utmaningar.

Som exempel tog Bildt upp FN som har svårt att komma bort från sina politiska låsningar vilka försvårar för FN:s att hantera globala problem. Här verkar Sverige för att FN ska reformeras.

Relationen till USA har fått större betydelse och utgör en central del av EU:s utrikespolitik. Bildt sade att toppmötet mellan EU och USA gav viktigt bidrag till relationen som fick nya förutsättningar i och med Obamaadministrationen tillträdde.

Morgondagens värld formas av Asien. Den ekonomiska krisen försköt det ekonomiska och politiska inflytandet till Asien och här slår Kinas inflytande allt tydligare igenom.

Vi måste agera för att tillvarata de möjligheter och hantera de utmaningar som detta innebär, sade Bildt.

Bildt förväntar sig att när Sverige och EU förstärker sin relation med Kina kommer det att främja respekten för de mänskliga rättigheterna i Kina, men det är:

… ett område som inger oro, inte minst i ljuset av förföljelse av dissidenter och fortsatta avrättningar.

Sverige ska fortsätta att verka för frihet från förtryck. Att alla människor ska kunna leva i frihet är ett mål i sig. Det är också ett medel för att uppnå säkerhet och utveckling.

Men Bildt oroar sig för den minskade respekten för yttrandefrihet i världen och menar att det fria informationsflödet och den globala elektroniska infrastrukturen är en grundsten för både ekonomisk utveckling och ökad frihet i världen.

Det är därför med stor oro som vi kan konstatera att informationsteknologin i ökad utsträckning missbrukas av vissa aktörer för att bekämpa det fria utbytet av åsikter, tankar och idéer.