Fransk domstol tvingar operatör ta bort mobilmast
Foto: AFP/Arkiv/Jack Guez


I en dom i Versailles Överprövningsdomstol den 4 februari dömdes den franska mobiloperatören Bouygues Telecom att avlägsna en mobilmast på grund av de hälsorisker mikrovågsstrålningen innebär.

I fransk press är utslaget en huvudnyhet och har väckt enormt intresse från enskilda och befolkningsgrupper och skakat om den mäktiga mobilindustrin.

Domen är prejudicerande och ger direkt allmänheten en helt annan kraft att kunna agera mot det som många betecknar som ett ”strålningselände”. I Frankrike är det redan sedan tidigare protester på många håll i landet mot sändarantenner.

I domen kan bland annat läsas att ”det föreligger risk för hälsoeffekter eftersom det inte kan förnekas att kompetenta auktoriteter, såväl nationellt som internationellt, rekommenderar tillämpning av försiktighetsprincipen. Osäkerheten om strålningens ofarlighet är ett faktum… och Bouygues Telecom har inte med något dokument kunnat påvisa strålningens ofarlighet. De boende har inte kunnat garanteras att exponeringen inte utsätter dem för risker.” Vidare, ”att ingen faktor ger en grund för att kategoriskt förneka existensen av inverkan på den allmänna hälsan när människor utsätts för ELF (extremt lågfrekventa magnetfält) eller elektromagnetiska fält”.

Bouygues Telecom åläggs att betala 500 euro per dag som masten står kvar och skadeståndet höjdes till 7000 euro till varje klagande i målet.

I Sverige har vi just kunnat läsa om boende i Smögen som kämpar mot en mobilmast. Telenors Nordenchef Morten Karlsen-Sörby håller där på att bygga ett hus och med honom följer en 18 hög mast ägd av 3GIS (Telenor + 3G). Alla grannar liksom samhällsföreningen har sagt nej till masten, de är rädda för dess strålning och anser att den förfular miljön och kommer att bullra när det blåser.

EU/ICNIRP:s ”vetenskapliga undersökningar”, ”säkra” gränsvärden och rekommendationer kring elektromagnetisk strålning, kan genom domstolsutslaget nu sägas vara irrrelevanta då dessa synsätt inte utgår från försiktighetspricipen – domen bygger på försiktighetsprincipen, vilken även är införd i svensk lagstiftning. Här har domstolarna fram tills nu vägrat att följa den och istället tvingat enskilda att bevisa mobilstrålningens hälsorisker. När det till exempel gäller gränsvärden för elektromagnetisk strålning så faller det inom EG-rätten, EU-ländernas gemensamma regelverk, vilket ”i betydande utsträckning direkt ska tillämpas av svenska domstolar och myndigheter”.

 

Fakta ICNIRP

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP, har tagit på sig uppgiften att utarbeta förslag till gränsvärden för elektriska och magnetiska fält samt elektromagnetisk strålning upp till 300 GHz. ICNIRP har sitt säte i Tyskland och lyder under tysk föreningslagstiftning. Dess sekretariat nås via en c/o-adress hos Bundesamt für Strahlenschutz (Tysklands strålskyddsmyndighet). ICNIRP bedriver ingen egen forskning utan utvärderar forskningsrapporter.