FRA-domstol får skarp kritik


”Vi kräver att FRA-domstolen skrotas per omgående”, skriver fyra journalister på DN-debatt på fredagen. De menar att domstolen kommer att bli hemlig och grundlagsstridig, trots regeringens påståenden om motsatsen.

Kravet på att FRA-domstolen tas bort kommer inför att riksdagen i höst ska ta ställning till ett nytt förslag om signalspaning för FRA (Försvarets radioanstalt).

”Domstolens beslut ska i praktiken fattas av några få personer utan att allmänheten eller medierna kan få insyn”, skriver journalisterna, starkt kritiska till att besluten inte heller kan överklagas till högre instans eller i övrigt granskas.

De fyra artikelförfattarna Östen Johansson, Sverker lindström, Håkan Olander och Lars E Rabenius, presenterar sig som ”journalister med lång erfarenhet av utredningsarbete kring grundslagsfrågor om bland annat offentlighet och sekretess”.

Istället för den föreslagna Försvarsunderrättelsedomstolen, bestående av en domare utsedd av regeringen, vill de att ansvaret för handläggningen av frågor signalspaningen, ska ligga på regeringen. ”Det är regeringens ansvar att skydda medborgarnas integritetsintresse och vårt land och inte gömma sig bakom en myndighet som i alla delar är underställd regeringen.”

Det finns risk för bristande insyn och integritetsskydd för allmänheten med det upplägget, menar de.

Särskilt allvarligt ser de på att ordet ”sällan” används i en formulering om möjligheterna att hålla offentliga förhandlingar i fall där det framläggs sekretessbelagda uppgifter. I praktiken kommer det att innebära ”aldrig” fruktar  journalisterna. De ser detta som ett sätt att förvilla, och göra det möjligt att i praktiken alltid hemlighålla utan att skriva det i klartext.

Det ”integritetsskyddsombud” som föreslagits efter tidigare kritik mot domstolen avfärdar de också. Ombudet ska inte få delta i förhandlingarna och är belagt med tystnadsplikt, vilket gör det hela till en pappersdrake, menar de. Särskilt som det bara är regeringen, beställaren av signalspaningen, som kan utse integritetsskyddsombud. 

Även tidigare har en rad protester kommit från olika håll mot regeringens förslag på en FRA-domstol.

Fakta:

Försvarets radioanstalt (FRA) är en civil myndighet, som på uppdrag av regeringen och de myndigheter regeringens bestämmer, utför signalspaning. Den kartlägger ”yttre militära hot och andra utländska förhållanden som kan påverka Sveriges säkerhet.”
FRA-lagen trädde i kraft 1 januari 2009 och ger FRA möjlighet att signalspana på kabelburen trafik över Sveriges gränser såsom telefon och internet.
FRA-domstolen är föreslagen att styra över vilken information FRA får spana efter.

Källa www.fra.se