Fortsatt stöd till svenska dagstidningar


Efter att tidigare ha ifrågasatt det svenska presstödet har nu EU-kommissionen gjort bedömningen att presstödet är förenligt med EU:s regler om statligt stöd till företag.

Prövningen av det svenska presstödet inleddes 2006. EU-kommissionen hänvisade till stödet till storstadstidningar och menade att det var osannolikt att stödets syfte var att främja mångfald på dagstidningsmarknaden, vilket varit presstödsnämndens målsättning med stödet.

Efter att riksdagen beslutade om att göra vissa justeringar av stödet till storstadstidningarna Svenska Dagbladet och Skånska Dagbladet godkände EU-kommissionen till sist det svenska presstödet. Riksdagsbeslutet innebär bland annat att det maximala stödet sänks från 60 miljoner till 45 miljoner per år för ovan nämnda tidningar. Tidningarna kommer även behöva redovisa hur pengarna har använts.

– EU-kommissionens beslut visar att regeringens arbete för att förklara presstödets syfte och funktion och att försvara stödets förenlighet med de gemensamma europeiska reglerna har varit framgångsrikt, sade kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth i en kommentar.