Forskning i biologisk mångfald utvärderad


Satsningen på att fördjupa kunskapen om de grundläggande förutsättningarna för ett ekologiskt hållbart samhälle gav mycket ny kunskap, men saknar bredd, säger utvärderarna.

220 forskare vid svenska universitet och högskolar har varit engagerade i en satsning som regeringen gjorde inom forskningsområdet biologisk mångfald under åren 2002-2009. Två paneler har nu bedömt resultaten som delades upp i två områden: en vetenskapliga kvaliteten och samhällsrelevansen.

Inom flera specialområden har kunskaperna fördjupats men utvärderarna fann att det saknas studier med ett bredare perspektiv. Den vetenskapliga panelen fann att man bör omvärdera hur pengar ska satsas och att internationellt samarbete ska uppmuntras i fortsättningen.

– Vi har vunnit mycket ny kunskap genom den forskning som kunnat genomföras, men den här typen av satsningar kan vara svåra att hantera då det krävs beredskap för att ta emot medlen på ett bra sätt, säger Pär Omling, generaldirektör på Vetenskapsrådet.

Inom ekologi och systematik har kunskaperna fördjupats och här finns det också starka forskargrupper. Vad som behövs är mer integrerande och tvärvetenskaplig forskning. Särskilt saknades projekt med bredare perspektiv än ren naturvård, exempelvis projekt som tar upp ekonomiska aspekter av ekosystemtjänster, enligt ett pressmeddelande från forskningsrådet Formas.