För få barn föds i Europa


Europa går för närvarande igenom den allvarligaste demografiska krisen någonsin, menar experter på området. De östeuropeiska ländernas arbetsmarknader har alla samma problem – avsaknaden av ung, välutbildad arbetskraft – vilket orsakat en kraftig nedgång. Studenter som slutfört sin utbildning föredrar de högre lönerna på Västeuropas arbetsmarknad. 

Ekonomer varnade för flera år sedan för ytterligare en katastrof – att medelåldern på dem som stannar kvar är relativt hög och att merparten av dem är okvalificerade för vad arbetsmarknaden efterfrågar. Utan arbetskraft kommer EU:s nya medlemmar inte att kunna bibehålla den starka ekonomiska utvecklingen de haft de senaste åren.

Västeuropas befolkning åldras. De demografiska indikationerna och födelseantalet har varit otillfredsställande efter 70-talets babyboom. Enligt experter kommer det att vara svårast för de unga demokratiska länderna att hantera problemet eftersom deras ekonomier är relativt outvecklade. Detta gäller särskilt de länder som frångick kommuniststyre efter berlinmurens fall. Myndigheterna i dessa länder, till exempel Bulgarien, är oförberedda eftersom deras marknadsekonomier fortfarande befinner sig på initialstadiet.

Enligt Bulgariens nationella statistiska institut hade landet förra året 7 640 240 invånare, vilket visar på en befolkningsminskning med 40 000 personer jämfört med föregående år. Siffran anses vara ett resultat av den demografiska processen och immigration. 600 000-700 000 av dem är emellertid bulgarer bosatta i andra länder. De är registrerade som boende i Bulgarien men lever och arbetar i själva verket utomlands. Ungefär 53 procent av landets befolkning är kvinnor. 

Den farliga utvecklingen med åldrande befolkning fortgår i Europa. I Bulgarien finns det för närvarande mer än fyra miljoner arbetsföra personer, vilka förväntas försörja mer än 2,2 miljoner pensionärer. Det sociala säkerhetssystemet och arbetslösförsäkringar har just sett sin början eftersom allting var statsägt under kommunisteran. Nitton år har passerat sedan Bulgarien avsatte sin totalitära regering men den förutspådda demokratiska och ekonomiska utvecklingen har inte levt upp till förväntningarna.

Enligt Bulgariens nationella statistiska institut har födelseantalet ökat något under de senaste tre åren. Fler barn föds, inte enbart i städerna utan även på landsbygden. Förra året föddes 76 000 barn. Antalet dödsfall överstiger dock födelseantalet så landet har för närvarande en negativ befolkningstillväxt. Enligt statistiken är den genomsnittliga livslängden 73 år, vilket kan jämföras med 79 år i de flesta av Europas övriga länder.

Även i Balkanländerna är den demografiska krisen ett påtagligt problem. Enligt den bulgariska nyhetsbyrån BGNES föreslog nyligen Serbiens arbetsmarknads- och socialpolitiksministeriums vice sekreterare Jelko Vaslievich att landet skulle ”importera” 250 000 asiatiska och bulgariska kvinnor för att stoppa den demografiska instabiliteten. Han föreslår att Serbien bjuder in kvinnor från Vietnam, Kambodja, Laos, Burma, Bulgarien, Rumänien eller Moldavien att gifta sig med Serbiens överskott av ungkarlar.

Om situationen inte förändras under de närmaste två åren kommer 120 befolkade områden i Serbien att avbefolkas, hävdar Vasilevich. Enligt honom är det möjligt att importera hela familjer och göra dem till serbiska medborgare. Det skulle gynna landets ekonomiska utveckling, speciellt i landsbygdsregionerna.

Enligt experterna är Serbiens situation katastrofal. Landet hyser 250 000 ungkarlar som till största delen är bosatta i städerna, och för dem finns inga kvinnor. Samtidigt finns det många länder i världen som har överskott på kvinnor. Därför är det bra ifall Serbien kan importera ett antal kvinnor, menar Vasilevich.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/n2/life/europe-severe-demographic-crisis-3827.html