Fond för mänskliga rättigheter inrättas av de nordiska länderna


En ny fond för mänskliga rättigheter har instiftats i Världsbanken. Initiativet har Sverige tillsammans med de övriga nordiska länderna tagit för att stödja de länder som ber Världsbanken om hjälp med att stärka mänskliga rättigheter och rättssäkerhet.
 
– Fonden har kommit till för att fler och fler länder har bett Världsbanken om hjälp med sina nationella utvecklingsstrategier, med frågor som är direkt relaterade till mänskliga rättigheter. Men hittills har Världsbanken inte haft några möjligheter att hjälpa till. Det har varit en brist, för när länder själva vill göra något åt mänskliga rättigheter så ska vi ställa upp, säger Ulrika Sundberg, minister på utrikesdepartementets enhet för utvecklingspolitik.
 
Pengarna kommer att användas inom tre prioriteringsområden, där det första är att ge till de länder som anmält sitt intresse för att arbeta med mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, de får till sina utvecklingsstrategier. Den andra prioriteringen är att utbilda Världsbankens personal i mänskliga rättigheter och den tredje prioriteringen är att hitta ett ”mätinstrument” för att mäta framstegen .
Att det blir Världsbanken som hjälper är inte självklart, det beror på vad landet i fråga ber om. FN och givarländerna blir samarbetspartner.
 
– Rwanda har till exempel anmält sitt intresse. Här får då banken tillsammans med FN-systemet och andra givare sätta sig ner och diskutera vem som ska göra vad. Vem har bäst förutsättningar att hjälpa till vid till exempel barnrättegångar? Vem har tillgång till domare som kan det här och så vidare. Kanske är det inom FN-systemet som hjälpen ska komma ifrån. Det är sådana frågor som ska hittas en lösning på, säger Ulrika Sundberg.
 
Hur pengarna ska fördelas över de tre prioriteringsområdena är ännu inte klart. En kostnadsberäkning behöver göras utifrån hur stora resurser de landsförfrågningar som finns kräver. Pengarna beräknas kunna börja betalas ut i början av 2007.