Folkets forum vid ASEM: fungerar det verkligen?


Efter kommunismens fall i östra Europa och Sovjetunionen, trädde USA fram som något av en världskontrollerande supermakt och på grund av detta såg många anti-amerikaner USA som ett hot mot världen. För att balansera USA:s så kallade  ”herravälde” kom ledarna i Europa fram men en ny strategi för omkring tio år sedan, att skapa en lös allians med de asiatiska länderna: ASEM, toppmötet mellan Asien och Europa. Genom att handskas med regionen som en helhet hoppades de europeiska ledarna att de kunde bilda en slags makttriangel och att vågskålen därmed skulle väga över till EU:s och Asiens sida.
 
Innan statsledarnas och de övriga politikernas toppmöte, arrangerade EU och de asiatiska länderna ett folkets forum, där icke-statliga organisationer från dessa länder hade plenarmöten, sammanträden och workshops med en förhoppning om att hitta lösningar för att förbättra livskvalitet och mänskliga rättigheter i dessa länder. Detta borde varit en möjlighet till öppen dialog för alla parter, och regeringar borde inte på något sätt blandat sig i detta forum.  Varje inblandning från vilken regering som helst borde fläckat inte bara den regeringen utan också den organiserande kommittén för folkets forum.

Eftersom det var ett forum och ett toppmöte för EU och Asien, har USA aldrig inbjudits. En paradox framträdde, när ledare, talare och deltagare höjde sina röster mot USA och stämplade det i termer av ”ondskans ondska”, ”det enda problemet i världen” och i en mjukare ton, ”plutokratiskt”. Ingen lade fram Amerikas perspektiv. Kringstående kunde lätt ha fått en känsla av att detta inte var en demokratisk diskussion med olika slags människor, snarare att det var en kommunistisk folkets domstol som ägde rum på 1950 talet i Kina och Vietnam.

Denna obehagliga bild avslöjade sig även för deltagarna när den organiserande kommittén agerade under påtryckningar från mäktiga regimer.  Om den organiserande kommittén, efter att ha erhållit medel från regimer, koordinerar forum och möten i enlighet med regimernas vilja, är den ingenting mer än ett skändligt verktyg för dessas maktutövande.

Free Vietnam Forum är en icke-statlig organisation för vietnameser utomlands vilka arbetar för mänskliga rättigheter och livskvalitet i Vietnam. På grund av dess mål är det en vagel i ögat för den vietnamesiska kommunistregimen. År 2002 deltog ungefär 18 medlemmar från Free Vietnam Forum på ASEM 4 People i Köpenhamn. Under det mötet gav medlemmar från Free Vietnam Forum ett annorlunda perspektiv på USA och presenterade också bevis för brott mot mänskliga rättigheter i Vietnam. Free Vietnam Forum deltog också i möten med Falun Gong-medlemmar och tibetaner för att avslöja den brutala naturen hos kommunistpartiet i Kina. Organisatörskommittén i Köpenhamn var inte så nöjd med Free Vietnam Forums medlemmar eftersom de störde kommitténs goda relationer med kommunistregimerna i Vietnam och Kina.  Icke desto mindre reagerade kommittén på ett civiliserat sätt och öppnade även en kanal för bilaterala diskussioner.   

Free Vietnam Forum registrerade sig för att delta i ASEM 5 i Hanoi år 2004. Den vietnamesiska kommunistregimen trotsade EU genom att helt kort vägra visum till alla medlemmar av Free Vietnam Forum. Regeringen i Hanoi vägrade också inträde till många andra icke-statliga organisationer. Några medlemmar från icke-statliga organisationer från Thailand och Kambodja vägrades inträde i landet på Noi Bai flygplatsen. Uppenbarligen bröt den vietnamesiska kommunistregimen mot grundprincipen att den inte kan störa forumet för icke-statliga organisationer. Regeringen i Hanoi tog mötet som en möjlighet att sprida sin propaganda. Asem 5 gjordes till ett verktyg för Hanoi att försköna dess så kallade demokrati och öppna dialog!

När Free Vietnam Forum fick veta att Asem 6 skulle anordnas av Finland, registrerade de sig hos den arrangören, som meddelade att den sista dagen att göra det var i början av juli, 2006. Free Vietnam Forum bad att få komma med 15 deltagare. Ms Anu Juvonen, medlem i organisatörskommittén skickade först ett e-postmeddelande för att bekräfta registreringen. Men ungefär en vecka senare sände hon en ny e-post och sade att på grund av platsbrist kunde endast två medlemmar från Free Vietnam Forum delta.

Från början av februari 2006 hade Free Vietnam Forum begärt att få hålla två workshops; 1) Trafficking med kvinnor och barn i Vietnam, Kambodja och Laos; 2) Den aktuella situationen för mänskliga rättigheter i Vietnam. Organisatörskommittén avböjde båda dessa två workshops och meddelade att det inte fanns plats. Den organiserande kommittén vägrade också deltagare från icke-statliga organisationer från Taiwan och Tibet, vilken vördar Dalai Lama.

Organisatörerna gav obegränsat med tillträde till icke-statliga organisationer från kommunist-Kina och Vietnam, lät dem hålla många workshops och samarbetade med dessa kommunistregimer för att tysta all opposition.   

Som svar på frågan varför organisatörskommittén agerade så partiskt, sades att den måste ta sitt ansvar, och att det inte fanns så många valmöjligheter, de var tvungna att begränsa valmöjligheterna.

I den slutliga sessionen för åsikter läste en skäggig vit man högt: ”Vi har hört att kommunistiska Kina och Vietnam skaffade fram pengar till den organiserande kommittén, och att det var därför som den organiserande kommittén tystade ner rösterna från Tibet, Falun Gong, Taiwan och Free Vietnam. Detta är inte en öppen dialog; detta är ett verktyg för diktatoriska regimer.” Detta var ett slag i ansiktet på organisatörskommittén. Som svar på anklagelsen försäkrade den att den inte varit pressad av någon regering. Svaret övertygade inte deltagarna.  

Om folkets forum uppträder på det här viset, borde det upplösas eftersom det inte bara slutat tjäna sitt syfte, utan också är ett verktyg för olika regimer i förtrycket av dess egna folk och en utsmyckning diktaturer utnyttjar för att främja deras pseudo-demokrati.

Vad gäller förbättrandet av EU:s position i Asien, tror många kritiker att det inte fungerar eftersom “dialogen emedan bred, inte har varit djup”. De asiatiska länderna kritiserade EU medan de samtidigt använder ASEM som ett verktyg för att införa dess policys och värderingar på ASEM med avsikt att eliminera den ekonomiska konkurrensen. EU försökte använda ASEM som ett verktyg för att skapa balans mot USA, men efter ASEM 6, tror många kritiker att denna policy kommer att slå tillbaka på EU. Om inte det finns möjlighet till en policy för en sann och öppen dialog innefattande alla deltagare, kommer ASEM inte att leva upp till förväntningarna, det kommer också att orsaka inre problem och onödig irritation från USA.