Finansinspektionens omfång växer - mer resurser krävs
Kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell (Foto: AFP /Pontus Lundahl)


Finansinspektionen behöver mer resurser för att klara av sitt uppdrag som har utökats. Statskontoret har därför fått i uppdrag av regeringen att ta fram underlag för kommande prövningar då Finansinspektionen ska förstärkas ytterligare.

Det är inte alltid lätt att hänga med i denna föränderliga värld. När det gäller Finansinspektionens resursbehov ökar det ständigt. 2002 tillsattes en utredning för att göra en översyn av Finansinspektionens roll och resursbehov. Det som utredningen då kom fram till stämmer inte idag, eftersom inspektionen har fått utökat ansvar och därmed har också resursbehovet ökat.

Regeringen har därför beslutat att Statskontoret får i uppdrag att klargöra Finansinspektionens långsiktiga resurssituation.

Eftersom Finansinspektionen (FI) övervakar företagen på finansmarknaden för att de ska fungera väl och vara stabila, vilket är till gagn för konsumenterna, spelar FI en nyckelroll när det gäller att skapa förtroende mellan parterna och att förebygga kriser. Kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell säger i ett pressmeddelande: 

– Det är av stor vikt för Sveriges och Stockholms framtid som finansiellt centrum att inspektionen har både rätt verktyg och tillräckliga resurser för att klara av sitt uppdrag.

FI får därför ett permanent resurstillskott på 23,25 miljoner kronor. Medlen går inte bara till att förstärka tillsynen och förbereda genomförandet av nya regler inom försäkringsområdet, utan de ska också gå till privatekonomisk utbildning inom konsumentområdet. En andel av medlen går till ett nytt samordningsorgan för tillsyn av penningtvätt.

Vad regeringen vill att Statskontoret ska göra är att ta fram det underlag som behövs för regeringens kommande prövning av att ytterligare förstärka Finansinspektionen.

FI:s nuvarande verksamhet ska kartläggas och ställas i förhållande till beslutade och planerade förändringar av verksamheten. FI:s och motsvarande tillsynsmyndigheters verksamheter och resurser inom EU och Norden ska analyseras och jämföras. Statskontoret ska även bedöma och analysera resursbehovet långsiktigt samt ta fram förutsättningar för att effektivisera verksamheten.

Statskontoret ska samråda med Finansmarknadsrådet och uppdraget ska redovisas till regeringen senast 1 april 2009.