Fattiga länder bör skyddas i världshandeln


Den globala världshandeln ökar allt mer och den allmänna tron är att alla tjänar på detta. Det behöver inte betyda att handeln kan betraktas som rättvis. Statsvetaren Jörgen Ödalen presenterar i sin avhandling en ny idé över den globala handeln.

Genom att ingå handelsavtal med andra länder menar Ödalen att vi samtidigt ska ta på oss vissa plikter, nämligen hur utbytet av varor och tjänster ska gå till för att det ska bli rättvist. Det är just de moraliska aspekterna av globaliseringen och de ekonomiska klyftorna i världen som brukar lyftas fram som lösningen på problemet om rättvisa.

– Det är antagligen sant att både fattiga och rika tjänar på ökad handel, men det betyder inte nödvändigtvis att handeln är rättvis, säger Jörgen Ödalen.

Ödalen menar i sin avhandling ”Rolling Out the Map of Justice” att vi måste få en ny syn på global rättvisa. När länder ingår handelsavtal ska de samtidigt förbinda sig att följa vissa rättviseprinciper. De rika länderna har plikter gentemot fattigare länder, det anser de flesta. Det har oftast betytt att det endast är en fråga om att avhjälpa lidande och svält. Ödalen går ett steg längre.

– Om det istället är av rättviseskäl vi bör stödja länder i tredje världen måste vi göra det i betydligt högre grad än vad vi gör idag, säger han.

Ser man det ur rättviseperspektivet måste länderna ta hänsyn till de stora skillnaderna i maktförhållandet som finns mellan de rika och fattiga länderna. Det är lätt för de rika länderna att utnyttja sin starkare förhandlingsposition och därmed få fördelar som inte är rättvisa när handelsavtalet ingås.

I avhandlingen presenterar Jörgen Ödalen ett antal principer som kan reglera den internationella handeln för att skydda fattiga länder i deras särskilda utsatthet. Ett exempel på en sådan princip är hur vinsterna av den internationella handeln bör fördelas mellan rika och fattiga länder. Dessutom tycker författaren att beslutsfattandet inom världshandelsorganisationen WTO bör ändras.