Fattiga barn i Sverige


Rädda Barnens senaste barnfattigdomsrapport visar att 11,9 procent av Sveriges barn är fattiga. Barn med utländsk bakgrund som bor tillsammans med en förälder är de mest utsatta.

Rädda Barnens fattigdomssiffra visar att år 2006 levde 229 000 av Sveriges närmare två miljoner barn i fattigdom. Barn med utländsk bakgrund som bodde tillsammans med en ensamstående föräldrar var de mest utsatta; av dem levde nästan hälften i fattigdom.

Det är viktigt att beakta att fattigdomssiffran är från 2006 då Sverige befann sig mitt i en högkonjunktur. Siffran är den lägsta sedan mätningarna började och en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med året innan.

Den ekonomiska krisen drabbar också barn och unga. I rapporten framgår det i intervjuer med barn att de är väl medvetna om problemet och tar stort eget ansvar.

I pressmeddelandet från Rädda Barnen berättar en 15-årig flicka:

”När man vill ha sin veckopeng, då kanske man brukar tjata om det så att inte mamma och pappa glömmer. Nu när det är kris frågar man inte längre, för man känner hur ens föräldrar har det.”

Tapio Salonen, professor i socialt arbete på Växjö universitet och författare till Rädda Barnens rapporter om barnfattigdom befarar att den ekonomiska krisen kommer att leda till att klyftorna mellan rika och fattiga vidgas och att barnfattigdomen ökar.

– Tidigare ekonomiska nedgångar har framförallt drabbat dem som redan i utgångsläget är mest sårbara och oetablerade, säger Tapio Salonen.

För att trygga barnens välfärd under den rådande ekonomiska krisen kräver Rädda Barnen att regeringen tar fram ett åtgärdspaket.

– Vi har många gånger uppmanat regeringen att analysera konsekvenserna för barn av förändringar i ekonomin och trygghetssystemen. Nu när vi befinner oss i en lågkonjunktur måste vi särskilt uppmärksamma hur barnen påverkas och det räcker inte bara med analyser: nu krävs handling, säger Lina Stenberg, programhandläggare på Rädda Barnen.

Fakta

Barnfattigdomen i Sverige – årsrapport 2008 är den sjunde uppföljningen av barnfattigdomens utveckling. I Rädda Barnens definition på barnfattigdom ingår barn som antingen lever i familjer med låg inkomststandard enligt SCB: s definition eller i familjer som uppburit socialbidrag någon gång under året. Låg inkomststandard betyder att familjens disponibla inkomst är lägre än vad SCB beräknar går åt till boende och baskonsumtion. Siffrorna är från 2006 och är de färskaste tillgängliga.

Källa: Rädda Barnen