Falun Gong-utövare i Belgien utsatta för telefonterror


Två belgiska Falun Gong-utövare har lämnat in en stämningsansökan mot Kinas regim för telefontrakasserier i Belgien. Utövarna representeras av den framstående belgiske advokaten G H Beauthier.

Sedan 2005 har åtminstone två personer i Belgien som utövar Falun Gong fått telefonsamtal med hotelser, oljud och svordomar. Samtalen kunde spåras till Kina. Utövarna har även mottagit virusinfekterad e-post från Kina.

Fallet registrerades 2005 och det belgiska rättsväsendet påbörjade en utredning i Belgien. Efter att ha skickat en förfrågan till de kinesiska myndigheterna hölls ett förhör i maj 2009. Försvarssidan bad domaren att driva fallet vidare.

Under förhöret sades det
att telefonsamtalen visar att förföljelsen av Falun Gong sprids inte bara i Kina, utan även i Europa, och på gatorna i New Yorks kinakvarter, inför OS i Peking 2008, trakasserades många Falun Gong-utövare av individer som anlitats av de kinesiska myndigheterna.

Efter domstolsförhandlingen berättade en av Falun Gong-utövarna i en intervju:

– Vi kan inte tillåta en tyrannisk regim, som det kinesiska kommunistpartiet, att göra vadhelst de vill göra inte bara på kinesisk mark utan även i andra länder. Det är helt enkelt oacceptabelt att de så oförskämt kan hålla på, och ger sig in i människors privatliv börjar trakassera dem, sprider propaganda och skickar dem virusinfekterad e-post. Jag tycker att det finns väldigt tydliga bevis. Det känns viktigt att allmänheten blir ordentligt medveten om vad som pågår och hur aggressiv förföljelsen är.

Den 20 juli 2009 har förföljelsen
av Falun Gong pågått i tio år i Kina. Det är också 20 år sedan massakern på Himmelska Fridens torg.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/18170/

Belgian Falun Gong Practitioners Harassed by Threatening Phone Calls
By Nico Bijnens

Falun Gong-utövare i Belgien utsatta för telefonterror
Nico Bijnens, Epoch Times

BRUSSELS—Two Belgian Falun Gong practitioners filed a complaint against the Chinese regime  for phone harassment in Belgium. They are represented by prominent Belgian lawyer G.H. Beauthier.

Två belgiska Falun Gong-utövare har lämnat in en stämningsansökan mot Kinas regim för telefontrakasserier i Belgien. Utövarna representeras av den framstående belgiske advokaten G H Beauthier.

Since 2005, at least two Belgians who practice the Falun Gong spiritual practice have been receiving phone calls with threatening, noises and cursing. After tracing the phone numbers, it was found that these calls came from China. They also received virus-infected e-mails from China.

Sedan 2005 har åtminstone två personer i Belgien som utövar kinesisk Falun Gong fått telefonsamtal med hotelser, oljud och svordomar. Samtalen kunde spåras till Kina. Utövarna har även mottagit virusinfekterad e-post från Kina.

The case was first filed in 2005 and Belgian jurisdiction launched an investigation in Belgium. After sending a request to the Chinese authorities, the hearing took place in May 2009. The defense asked the judge to further investigate this case.

Fallet togs upp för första gången 2005 och det belgiska rättsväsendet påbörjade en utredning i Belgien. Efter att ha skickat en förfrågan till de kinesiska myndigheterna hölls ett förhör i maj 2009. Försvarssidan bad domaren att driva fallet vidare.

During the hearing it was said that these phone calls show how the Falun Gong persecution is spreading not only in China, but even in Europe. In Flushing, New York during the 2008 Olympic Games, many people were harassed in the streets by individuals who were sent out by the Chinese authorities.

Under förhöret sades det att telefonsamtalen visar på att förföljelsen av falun Gong sprids inte bara i Kina, utan även i Europa, och på gatorna i New Yorks Kinakvarter, inför OS i Peking 2008, trakasserades många Falun Gong-utövare av individer som anlitats av de kinesiska myndigheterna.

After the hearing, one of the Falun Gong practitioners said in an interview, “We cannot let a bullying regime like the Chinese Communist Party just do whatever it likes, not only on Chinese soil but in the international community. It is simply unacceptable that they can just boldly go forth and get into people’s private lives, start harassing them, spreading propaganda and sending them virus-infectd emails. I think the facts are very clear…. I feel it is important that the public opinion is very aware of what is happening and how aggressive this persecution is.”

Efter förhöret berättade en av Falun Gong-utövarna i en intervju:
– Vi kan inte låta en tyranniserande regim som det kinesiska kommunistpartiet göra vadhelst de vill, inte bara på kinesisk mark utan även i andra länder. Det är helt enkelt oacceptabelt att de går på så oförskämt och ger sig in i människors privatliv, börjar trakassera dem, sprider propaganda och skickar dem virusinfekterade e-mails. Jag tycker att det fins väldigt tydliga bevis. Det känns viktigt att allmänheten är mycket medveten om vad som pågår och hur aggressiv förföljelsen är.

This year is the 10th anniversary of the persecution of Falun Gong practitioners in China that started on July 20, 1999. It is also 20th anniversary of the Tiananmen Square massacre.

Den 20:e juli 2009 har förföljelsen av Falun Gong pågått officiellt i tio år i Kina. Det är också p året 20 år sedan massakern på Himmelska Fridens torg genomfördes.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/18170/