Extrem väderlek ger konsekvenser för transporterna
Den tropiska cyklonen Ingrid närmar sig halvön Cape York i Australien, kl 03.00 Greenwich-tid den 7 mars 2005. I en statlig rapport i Australien har man funnit att kuststäderna och turistorterna i Australien står inför stora risker på grund av den destruktiva effekten från klimatförändringar som resulterar i allvarliga stormar. (Foto: MODIS Rapid Response Project at NASA/GSFC/Getty Images)


Omfattande forskning görs om de effekter som klimatförändringar kan ha på USA och världen, bland annat på transportsystem som bilvägar, järnvägar och vattenvägar. Vi såg förra året med orkanerna Katrina och Rita vid Mexikanska buktens kust hur ett nytt vädermönster påverkade transporterna, särskilt kapaciteten för oljeraffinaderierna i gulfen.

Vad kommer att hända i framtiden, låt säga de närmaste 50 eller 100 åren, vid klimatförändringar såsom flera på varandra följande dagar av extrema temperaturer, kraftiga vindar, orkaner, stor nederbörd, issmältning och höjning av havsnivån? Och hur kommer detta att påverka transporterna?

National Academy of Sciences i USA höll den 12 oktober en konferens i Washington D.C. för att diskutera ”Klimatförändringarnas påverkan på de amerikanska transporterna”. Ett flertal tekniska rapporter, som ännu inte färdigställts, diskuterades inför en publik bestående av mestadels yrkesmän inom antingen klimatologi eller transporter.

Den första rapporten, ”Klimatbyten och förändringar med påverkan på transporterna” (nedan kallad ”Klimatförändringar”) beskriver det troliga mönstret för klimatförändringar inom överskådlig framtid. Rapporten gav en grund för påföljande rapporter.

Den sista rapporten kommer att publiceras sommaren 2007. Diskussionerna är på hög nivå men om man kan ta sig igenom terminologin och metodiken kan en vanlig person få en del användbar information om framtiden.

Vädret och klimatet

”Temperaturen i USA har stigit under det senaste århundradet, med en snabbare ökning sedan 1970 än tidigare…”, enligt rapporten ”Klimatförändringar”. Före 1970 var naturliga orsaker tillräckligt för att förklara klimatförändringar, men efter 1970 krävs faktorer med människan som orsak i modellerna för klimatförändringarna.

I ”Klimatförändringar” finns det en liknande berättelse om en expert i klimatologi som en dag då värmerekordet i Kalifornien var nära att slås tillfrågades huruvida temperaturen var ett resultat av global uppvärmning. Han förklarade att det inte kunde avgöras huruvida den höga temperaturen en viss dag berodde på klimatförändringar på grund av mänsklig påverkan. Han tillade att en varm dag som denna emellertid ger oss möjlighet att se in i framtiden, det våra barn kommer att behöva genomlida som en del av arvet från utsläpp av växthusgaser.

Den här berättelsen illustrerar skillnaden mellan vädret och klimatet. ”Vädret” fluktuerar mycket från dag till dag och är svårt att modellera. Men ”klimatet” är tämligen stabilt och således mer förutsägbart. Forskarna kan inte modellera ”vädret” med fina, jämna kurvor. Det finns toppar och dalar i diagrammen.

Fokus på extrema klimatförändringar

Varken transporter på vägar eller vatten eller flyg påverkas särskilt mycket av måttliga förändringar i medeltemperaturen. Den globala höjningen av medeltemperaturen under det senaste århundradet var 0,17 grader Celsius. I USA var höjningen något större, 0,22 grader. Denna höjning har dock inte haft någon märkbar påverkan på vägar, järnvägar, broar etcetera, som bygger upp infrastrukturen för transporterna.

Men förändringar i ytterligheterna i klimatet – till exempel de högsta och lägsta temperaturerna – kan ha en betydande påverkan på transporterna. Ytterligheterna har förändrats de senaste decennierna och kommer att fortsätta förändras i framtiden. För ingenjörer och planerare är det till hjälp att veta vad framtiden innebär beträffande klimatförändringar när de bygger vägar och broar, som i allmänhet förväntas hålla i 25 till 100 år.

I USA har antalet dagar då temperaturen överstigit 18 och 24 grader ökat sedan 1970. Men förändringen är inte enhetlig över landet. Vissa städer som Dallas och Minneapolis visar inga tydliga mönster för ökande temperaturer under de senaste decennierna. Å andra sidan är ökningen i de extrema temperaturerna tydliga i Alaska och i Väst men inte betydande på andra håll i USA. I Sydost har det i realiteten inte varit några förändringar alls de senaste decennierna.

Washington DC är en stad där dagstemperaturen modellerades. Som väntat visade modellerna att antalet kalla dagar minskade. Rapporten visar ett diagram över sannolikheten för att den högsta dagstemperaturen inte överstiger fryspunkten (0 grader) under ett visst antal dagar. Till exempel är sannolikheten år 2007 att man under sex dagar kommer att erhålla en högsta temperatur på 0 grader ungefär 48 procent. Om 25 år faller sannolikheten till omkring 40 procent. Om 50 år är sannolikheten bara 19 och om hundra år är sannolikheten 3 procent. I allmänhet visar modellerna att klimatförändringarna sker gradvis de närmaste 50 åren, men accelererar efter det.

Påverkan på transporterna

”Höga temperaturer begränsar den tid då personer som jobbar med vägunderhåll kan arbeta”, konstateras det i rapporten ”Klimatförändringar”. Vidare sägs det att ”begränsningar typiskt börjar vid 29 grader… Ökad frekvens av höga temperaturer kommer således att begränsa underhållsarbete utomhus.”

Enligt rapporten kan kontinuerligt höga temperaturer orsaka bulor i vägbanorna och ökar även risken för punkteringar på varma vägar, särskilt tungt lastade fordon.

Lufttemperaturer på över 43 grader kan leda till att järnvägsrälsen deformeras. ”Lägre hastighet och kortare tåg för att korta ner bromssträckorna, samt mindre last för att reducera spänningar i rälsen, är operativa konsekvenser.

”Varma sommardagar på flygplatser på hög höjd, såsom Denver International, kan man bli tvungen att förbränna bränsle och lätta på lasten, för att kunna lyfta säkert.

Färre dagar med extremt låga temperaturer har både positiva och negativa konsekvenser. På den positiva sidan finns att milda vinterförhållanden troligen kommer att förbättra säkerheten för järnväg, flyg och båttrafik.

Men mildare vintrar kommer troligen också att ha negativ påverkan. Kallare regioner som Alaska är beroende av frusna vägar. Snösmältning och tö kan hindra tunga lastbilar med släp. ”Landsvägen mellan Kanada och Alaska byggdes helt och hållet på permafrost under andra världskriget, och järnvägen till Alaska följer denna rutt. ”Färre dagar med låga temperaturer med upptining av permafrosten har därför allvarliga konsekvenser för infrastrukturen”, sägs det i ”Klimatförändringar”.

Antalet dagar med nederbörd har inte minskat, men antalet dagar med extrem nederbörd ökar. Häftiga regn kan resultera i att vägar förstörs och i översvämningar i lågt liggande vägtunnlar.

Intensiva stormar förväntas öka. Transporter längs kusterna är särskilt sårbara för de kombinerade effekterna av ökande stormar och den globala höjningen av havsytan.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/news/6-10-17/47053.html