EU strävar efter enhetlig asylpolitik
Jacques Barrot, vicepresident för Europeiska kommissionen, talar under en presskonferens i mitten av oktober. Han rekommenderar normer för behandling av asylärenden inom EU. (Foto: Georges Gobet/AFP)


Vicepresident för Europeiska kommissionen, Jacques Barrot, lanserade i onsdags förslag för att ytterligare likrikta asylpolitiken i EU:s 27 medlemsländer för att uppnå gemensamt asylförfarande år 2012.

De föreslagna åtgärderna syftar till att göra asylförfarandet effektivare och ge asylsökande högre grad av skydd.

– Asylsökanden borde ha samma chans att bli accepterade eller avvisade i alla EU-länder, sade Barrot på presskonferensen.

– Det finns skillnader i asylförfarandet mellan medlemsstaterna, sade Jacques Barrot och hänvisade till den nuvarande situationen som kan ses som ett asyllotteri.

År 1999 beslutade EU att i ett Europa utan inre gränser måste grundläggande förutsättningar för flyktingar, som söker internationellt skydd, vara desamma över hela linjen.

Det gemensamma europeiska asylsystemet (CEAS) har som sitt mål att etablera ett gemensamt europeiskt asylsystem och en enhetlig asylstatus i hela EU.

För närvarande är invandringsbördan olika bland medlemsstaterna. Italien och Grekland har klagat att deras börda är oproportionerligt hög på grund av de många illegala invandrarna som kommer till Europa genom deras gränser. Det gemensamma europeiska asylsystemet är till för att fördela bördan.

Tidigare har man adopterat ett antal lagstiftande åtgärder för att likrikta asylpolitiken på nivån för minimistandard. Barrot säger att hans förslag är nödvändigt eftersom ”avsevärda skillnader kvarstår mellan medlemsstaterna.”

De tidigare överenskomna direktiven för kvalificering som flykting avgör vem som kan betraktas som flykting och vilka rättigheter det för med sig.

De lagändringar som Barrot föreslår klargör dessa begrepp i direktiven, vilket lämnar mindre utrymme för olika tolkningar.

Han avser också att ta bort skillnaderna i rättigheter i olika medlemsstater genom att ta hänsyn till de utmaningar som flyktingarna möter.

Innan förslagen blir giltiga måste EU:s medlemsstater godkänna dem.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/24158/