EU-rapport pekar ut korruption i Sverige
Europeiska Unionens i hallen på EU:s huvudkontor i Bryssel. Nu arbetar EU på att effektivare förhindra skattefusk. (Foto: Gerard Cerles/AFP)


Det är första gången som det kommer en korruptionsrapport från EU. EU-kommissionär Cecilia Malmström sade vid presskonferensen där rapporten presenterades, att inget land i EU är förskonat men att korruptionsläget ser olika ut i olika länder.

EU har insett problemen med korruption och vilken effekt det har på medlemsländernas ekonomi och därmed på EU. Malmström skriver i GP: ”Omfattningen av problemet är hisnande”.

EU beräknar att korruptionen belastar Europas ekonomi med minst 120 miljarder euro om året, vilket är nästan lika mycket som hela EU:s årsbudget.

Många av EU:s länder har antikorruptionslagar men om de bryts händer inget, eftersom den myndigheten som har till uppgift att förbättra situationen saknar resurser. Malmström anser att det saknas genuin vilja att tackla problemet på många håll i Europa, trots att regeringarna har lovat göra det.

Det här är inte bra för vårt demokratiska system, menar hon. Mutor dränerar den legala ekonomin på resurser, och den organiserade brottslighet får ofta ett verktyg till sin penningtvätt.

Särskilt utsatta för korruption är stadsutvecklings- och byggsektorerna och hälso- och sjukvårdssektorn i ett antal EU-länder. Offentlig upphandling är ett annat utsatt område. Generellt är risken större på regional och lokal nivå där kontrollmekanismerna ofta är mindre strikta än centralt.

Här finns också en politisk dimension: politiskt ansvar. I många EU-länder är integriteten inom politiken ett problem och det saknas uppförandekoder för politiska partier och valda församlingar och finns de, är de ofta tandlösa.

Korruptionshärvan i Göteborg och frågetecknen kring Telias etablering i Uzbekistan visar att Sverige inte är felfritt.

EU anser att Sverige bör överväga ett förbud mot att lämna anonyma bidrag till svenska politiska partier, nationellt såväl som på regional och kommunal nivå.

Denna fråga togs upp av regeringen i december och då backade regeringen, därför kommer anonyma bidrag att förekomma vid valen även i år. Transparancy International  beklagade att det inte blir en full redovisning av partiernas intäkter. De arbetar för att sprida kunskapen om korruption och dess skadeeffekter.

– Det finns inga korruptionsfria zoner i Europa, sade Cecilia Malmström när hon presenterade rapporten vid presskonferensen.

Vid en undersökning som också redovisades sade hälften av de tillfrågade att korruptionen hade ökat i deras land på senare år. Tre av fyra är oroade över att korruptionen är så utbredd i deras hemland.

Alla 28 medlemsländerna är undersökta och det finns förslag på hur de ska gå vidare och EU kommer att följa upp hur det går. Om två år kommer en ny korruptionsrapport.