Drogförebyggande arbete ökar


Folkhälsoinstitutet har sammanfattat det drogförebyggande arbetet och utvecklingen på alkohol, narkotika och tobaksområdet under 2007. Sammanställningen visar att det drogförebyggande arbetet ökar men alkohol och narkotika har också blivit mer åtkomligt och de drogrelaterade skadorna ökar.

Flera faktorer, såsom utvecklingen av realpris, antal serveringstillstånd och studier bland ungdomar tyder på att alkohol och narkotika blir mer lättillgängligt enligt Folkhälsoinstitutet.

Man har kunnat se en minskande konsumtion av narkotika under 2007 bland både  ungdomar och vuxna men alkoholkonsumtionen ser dock ut att ligga kvar på en oförändrad eller svagt sjunkande nivå.

– De förebyggande insatserna har främst varit inriktade på att begränsa efterfrågan. Men vi vet att åtgärder för att begränsa tillgängligheten ger god effekt och en större tyngd behöver läggas där. Till exempel genom en förbättrad tillsyn över servering och försäljning, säger Nils Stenström, enhetschef vid Statens folkhälsoinstitut.

När det gäller de akuta alkoholskador som förgiftningar, dödsfall i trafiken och misshandel ses en uppåtgående trend under 2007.

Oroväckande är att antalet unga kvinnor mellan 15 och 19 år som vårdats för alkoholförgiftning ökat med 68 procent under 1998-2007. För män var motsvarande ökning under samma period 37 procent. Antalet dödsfall som har samband med alkohol ligger däremot på en relativt konstant nivå.

För tobak finns tecken på ett ökat bruk under 2007. Efter många års minskning ses nu ett ökat bruk av tobak bland unga och kvinnor, visserligen relativt små ökningar men dock.

Ett drogförebyggande arbete sker i många kommuner. Ungefär 80 procent av kommunerna har sedan 2007 en samordnare för alkohol och narkotika, medan siffran för tobak är cirka 60 procent. Den egna andelen i finansieringen av förebyggande insatser ökar också i kommunerna.

– Det är en positiv utveckling, men samarbetet mellan de offentliga insatserna och frivilligsektorn kan förbättras, säger Nils Stenström.